Tag: 2 قانون مرقوم را نداشته است و پرونده امر از ناحیه