Tag: ۸۵

شهریور ۱۰, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

شماره ویژه نامه: ۴۷۹  تاریخ انتشار:  ۱۳۹۱/۴/۱۷ نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۱۳ شماره۴۷۱۴۷/۳۰/۹۱                                                                    13/4/1391 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی…