Tag: که به قواعد حقوقىِ حاکم بر روابط میان افراد

شهریور ۱۰, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

حقوق خصوصى ، شاخه‌اى از علم حقوق که به قواعد حقوقىِ حاکم بر روابط میان افراد می‌پردازد. اصطلاح حقوق خصوصى معمولا در برابر حقوق عمومى…