Tag: هيأت عمومي

مهر ۳۰, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

شماره 1/5867/هـ                                 16/7/1390 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح…