Tag: هشدارهای انتظامی:مسافرت قاضي و خانواده‌اش در معيت وكيل متهم به دبي خلاف حيثیت قضايي است

آبان ۱۳, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

کلاسه پرونده: … شماره دادنامه: … تاریخ رسیدگی: 27/7/1389 مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات هیات دادرسان: … موضوع پرونده: کیفرخواست شماره ……