Tag: در موارد

مرداد ۱۰, ۱۳۹۴ mo_hassani ۰ Comments

مرجع تصویب: قوه قضائیه  شماره ویژه نامه: ۷۹۴ چهارشنبه،۷ مرداد ۱۳۹۴   سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۳ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه …