Tag: تجديدنظر

مهر ۱۳, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع…