سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز

 

اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز

 

مصوب : چهل و سومين جلسه مورخ 5/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران

 

ماده واحده:

 

به استناد تبصره يكم ( 1) ذيل ماده پنجم ( 5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (موسوم به قانون تجميع1380 عوارض) مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي كه به تاريخ 25 /10/81 13 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي انقلاب اسلامي ايران رسيده و ابلاغ شده است وبه استناد ماده يكم قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و در اجراي مواد يكم و هفدهم ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يكم  قانون فوق الذكرمصوب 29/6/1373 تعرفه هاي عوارض قطع درخت در محدوده قانوني و حريم شهر تهران به شرح زير تعيين مي گردد:

 

شهرداري تهران مكلف است تعرفه هاي ياد شده را از ابتداي سال 1383با رعايت تبصره هاي زير و ساير مقررات مربوط مصوب به مورد اجرا گذارد

 

1 ) درخت با محيط بن از 15 تا 50 سانتي متر هر اصله دو ميليون (2000000 ريال )

 

2 ) درخت با محيط بن 50 الي 100 سانتي متر علاوه برمبلغ دو ميليون 

(2000000) ريال  هر سانتي متر مازاد بر 50 سانتي متر هر سانتي متر دويست هزار (200000).

 

3 ) درخت با محيط بن بيش از يك متر علاوه بر دوازده ميليون (12000000) ريال سانتي متر مازاد بر يك متر هر سانتي متر چهار صد هزار ( 400000)

 

تبصره 1-موارد تخفيف به شرح بندهاي ذيل است .

 

1 - 1 چنانچه قطع و ايجاد درخت در همان محل قابل ترميم و جبران باشد ( كاشت مجدد) در اين حالت عوارض به نسبت و بر طبق رديفهاي فوق به ازاء هر سانتي متر اختلاف محيط بن هر اصله درخت كاشته شده جديد با محيط بن درخت قطع يا از بين رفته قديمي محاسبه و دريافت خواهد شد.

 

1 - 2  نحوه كاشت مجدد در خصوص رديف كاري ( درختكاري در حاشيه زمين ) چنانچه عينا مثل سابق باشد، عوارض فقط به اختلاف محيط بن درخت جديد با بن درخت قديمي تعلق مي گيرد .

 

 تبصره 2- قطع درختان خشك شده به علل مذكور در ماده چهارم ( 4) ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 11/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران، با كاشت درختان جديد به تعداد درختان خشك شده در همان محل و با تاييد شهرداري ، مشمول عوارض موضوع اين مصوبه نخواهد بود .

 

تبصره 3- تشخيص موارد قطع درخت به عهده كميسيوني مركب از دو نماينده از شهرداري تهران و يك نماينده از شوراي اسلامي شهر تهران مي باشد.

 

تبصره 4- در موارد قطع غير مجاز درختان ، شهرداري تهران موظف است علاوه بر مطالبه خسارت موضوع ماده شانزدهم ( 16 ) ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرهامصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي، ايران از طريق مراجع قضايي، عوارض متعلقه را نيز برابرتعرفه هاي تعيين شده در ماده واحده فوق وصول نمايد .

 

http://www.imo.org.ir/