سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون اصلاحيه ضميمه درخصوص كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا

 

شماره 13168                     22/3/1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (1) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم (3)،(4) و (6) كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره11182/623                                  6/3/1391
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 181029/46471 مورخ 19/9/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (1) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم (3)، (4) و (6) كنوانسـيون بيـن‌المللي جلـوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشـتيها كه با عنـوان لايحـه به مجلس شوراي اسـلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (1) ضميمه ششم قانون الحاق
دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم (3)، (4) و (6) كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها
ماده واحده ـ اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (1) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم (3)، (4) و (6) كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها مصوب 1387 به شرح پيوست تصويب مي‌شود.

باسمه تعالي

اصلاحات ضميمه سوم كنوانسيون بين‌المللي
جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتيها
متن زير جايگزين متن ضميمه سوم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتيها، به گونه‌اي تصويب شده به موجب قطعنامه (55)156 ام.اي.پي.سي مي‌گردد:
مقررات مقابله با آلودگي ناشي از حمل مواد مضر از طريق دريا به صورت بسته‌بندي
مقرره1ـ اعمال
1ـ مقررات اين ضميمه جز در مواردي كه به طور صريح به گونه‌اي ديگر مقرر شده باشد در مورد تمامي كشتيها حامل مواد مضر به صورت‌بسته‌بندي اعمال مي‌گردد.
(1) از نظر اين ضميمه، « مواد مضر» موادي هستند كه در آيين‌نامه كالاهاي خطرناك دريايي بين‌المللي (آي. ام. دي. جي. كد) به عنوان آلاينده دريا شناخته شده‌اند يا معيارهاي مندرج در پيوست اين ضميمه را احراز نموده‌اند.
(2) از نظر اين ضميمه، « به صورت بسته‌بندي» به معناي انواع بسته‌بندي مندرج در آيين‌نامه آي. ام. دي. جي. براي مواد مضر است.
2ـ حمل مواد مضر بدون رعايت مفاد اين ضميمه ممنوع مي‌باشد.
3ـ به منظور تكميل مفاد اين ضميمه، دولت هر طرف اين كنوانسيون بايد الزامات دقيق درخصوص بسته‌بندي، علامتگذاري، برچسب‌گذاري، مستندسازي، چينش، محدوديتهاي كمي و استثنائاتي را براي جلوگيري يا تقليل آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از مواد مضر رأساً يا از طريق مراجع ديگر تدوين نمايد. 1
4ـ از نظر اين ضميمه، بسته‌بنديهاي خالي كه قبلاً براي حمل مواد مضر به كار رفته بودند، بايد به عنوان مواد مضر قلمداد شوند، مگر اين كه اقدامات احتياطي كافي براي حصول اطمينان از عدم وجود هرگونه باقيمانده مضر براي محيط زيست دريايي در آنها، اتخاذ شده باشد.
5 ـ الزامات اين ضميمه در مورد تجهيزات و ذخاير كشتيها اعمال نخواهد شد.
مقرره2ـ بسته‌بندي
بسته‌بنديها بايد به گونه‌اي باشند كه با توجه به محتويات خاص آنها، خطرات براي محيط زيست دريايي را به حداقل برسانند.
مقرره3ـ علامت‌گذاري و برچسب‌گذاري
1ـ بسته‌هاي حاوي مواد مضر بايد به شيوه‌اي با دوام علامت‌گذاري و برچسب‌گذاري شوند تا مشخص گردد ماده داخل آنها، مـاده‌اي مضر طبق مفاد مربوط آيين‌نامه آي.ام.دي.جي. است.
2ـ شيوه چسباندن علامتها يا برچسبها به بسته‌هاي حاوي مواد مضر بايد طبق الزامات مرتبط در آيين‌نامه‌ي آي.ام.دي.جي. باشد.
مقرره4ـ مستندسازي2
1ـ اطلاعات حمل مربوط به مواد مضر بايد طبق مفاد مربوط به آيين‌نامه آي.ام.دي.جي. باشد و در دسترس شخص يا سازمان تعيين شده توسط مقام كشور صاحب بندر قرار گيرد.
2ـ هر كشتي حامل مواد مضر بايد يك فهرست بارنامه يا طرح چينش ويژه، نشان‌دهنده ماهيت و مكان مواد مضر در كشتي طبق مفاد مربوط آيين‌نامه آي.ام.دي.جي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ر.ك آيين‌نامه آي.ام.دي.جي. مصوب سازمان توسط قطعنامه (75)122 ام.اس.سي، آن‌طور كه توسط كارگروه ايمني دريانوردي اصلاح شده است.
2ـ اشاره به «اسناد» در اين مقرره مانع از استفاده از شيوه‌هاي انتقال پردازش الكترونيكي داده‌ها و تبادل الكترونيكي داده‌ها جهت كمك به مستندسازي كاغذي نمي‌شود.
را داشته باشد. پيش از حركت كشتي، يك نسخه از يكي از اين اسناد بايد در دسترس شخص يا سازمان تعيين شده توسط مقام كشور صاحب بندر قرار گيرد.
مقرره5 ـ چينش
مواد مضر بايد به گونه‌اي مناسب چيده و محكم شوند تا خطرات متوجه محيط‌زيست دريايي به حداقل برسد، بدون اين كه خللي به ايمني كشتي و سرنشينان آن وارد شود.
مقرره6 ـ محدوديتهاي كمّي
به دلايل موجه علمي و فني، برخي مواد مضر ممكن است مشمول ممنوعيت حمل يا محدوديت مقدار قابل حمل در هر كشتي شوند. در هنگام محدودسازي مقدار، توجه كافي بايد به اندازه، ساختار و تجهيزات كشتي موردنظر و همچنين بسته‌بندي و ماهيت مواد مبذول شود.
مقرره7ـ استثنائات
1ـ ريختن مواد مضر بسته‌بندي شده از كشتي به دريا به جز در مواردي كه براي حفظ ايمني كشتي يا نجات جان افراد در دريا ضرورت داشته باشد، ممنوع است.
2ـ با رعايت مفاد اين كنوانسيون، تدابير مناسب بر مبناي ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي و زيستي مواد مضر بايد براي سازماندهي شستشوي نشت مواد از كشتي اتخاذ شود، مشروط بر اين كه پيروي از اين تدابير، خللي در ايمني كشتي يا سرنشينان آن وارد ننمايد.
مقرره8 ـ كنترل دولت ساحلي درباره الزامات عملياتي1
1ـ هنگامي كه يك كشتي در بندر يا پايانه فراساحلي يك طرف ديگر است، مشمول بازرسي درخصوص الزامات عملياتي به موجب اين ضميمه توسط مأموران مجاز از سوي آن طرف خواهد بود.
2ـ در صورت وجود قرائن روشن براي اين اعتقاد كه فرمانده يا خدمه كشتي با رويه‌هاي ضروري كشتي درخصوص جلوگيري از آلودگي ناشي از مواد مضر آشنايي ندارند، آن طرف بايد اقدامات لازم از جمله بازرسي تفصيلي را اتخاذ نمايد و در صورت نياز اطمينان حاصل نمايد كه كشتي تا زمان احراز الزامات اين ضميمه، اجازه حركت دريافت نمي‌نمايد.
3ـ رويه‌هاي مرتبط با كنترل كشور صاحب بندر كه در ماده (5) اين كنوانسيون درج شده است، در مورد اين مقرره اعمال خواهد شد.
4ـ هيچ چيز در اين مقرره نبايد به گونه‌اي تعبير شود كه محدودكننده حقوق و تعهدات طرف كنترل‌كننده الزامات عملياتي خاص پيش‌بيني شده در اين كنوانسيون باشد.

پيوست ضميمه سوم
معيارهاي شناسايي مواد مضر به صورت بسته‌بندي
از نظر اين ضميمه، موادي كه مشخصه آنها يكي از معيارهاي زير باشد، به عنوان مواد مضر قلمداد مي‌شوند2:
الف) خطر شديد (كوتاه مدت) دريايي

گروه: شديد1
96 ساعت غلظت كُشنده براي 50 درصد نمونه‌ها (براي ماهيان) ≤ 1 ميلي‌گرم/ ليتر و يا
48 ساعت غلظت مؤثر براي 50 درصد نمونه‌ها (براي سخت‌پوستان) ≤ 1 ميلي‌گرم/ ليتر و يا
72 يا 96 ساعت غلظت مؤثر بر سرعت رشد 50 درصد نمونه‌ها (براي جلبكها يا ساير گياهان دريايي) ≤ 1 ميلي‌گرم/ ليتر

اصلاحات پيوست (1) ضميمه (6) بازبيني شده
كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتيها
 (فرم بازبيني شده مكمل گواهينامه بين‌المللي جلوگيري از آلودگي هوا)
بند3. 2ـ فرم مكمل گواهينامه بين‌المللي جلوگيري از آلودگي هوا به صورت زير اصلاح مي‌شود:
«3. 2ـ اكسيدهاي گوگرد (اِس.اُ.ايكس) و ذرات معلق (مقرره 14)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ر.ك رويه‌هاي كنترل كشور صاحب بندر مصوب سازمان توسط قطعنامه (19)787 الف و اصلاح شده توسط قطعنامه (21)882 الف
2ـ اين معيارها بر مبناي معيارهاي تدوين شده توسط سيستم هماهنگ شده جهاني سازمان ملل متحد براي طبقه‌بندي و برچسب‌گذاري مواد شيميايي (جي.اچ.اس) ـ به گونه‌ اصلاح شده ـ است.
براي اطلاع از تعاريف اختصارات يا اصطلاحات به كار رفته در اين پيوست، به بندهاي مرتبط در آيين‌نامه آي.ام.دي.جي مراجعه نماييد.
1. 3. 2ـ هنگامي كه كشتي در خارج از منطقه كنترل انتشار مواد مندرج در مقرره 3. 14 فعاليت مي‌كند، از موارد زير استفاده مي‌كند:
1ـ نفت سوخت با حداكثر ميزان گوگرد ثبت شده بر روي برگهاي تحويل سوخت، برابر با:
٭50/4 درصد نسبت جرم به جرم (در تاريخ اول ژانويه 2012 برابر با 11/10/1390 يا پس از آن اجراء نمي‌شود)، يا 
٭50/3 درصد نسبت جرم به جرم (در تاريخ اول ژانويه 2020 برابر با 11/10/1398 يا پس از آن اجراء نمي‌شود)، يا 
٭50/0 درصد نسبت جرم به جرم و يا ................................ 
2ـ ترتيبات معادل مصوب طبق مقرره (1. 4) مندرج در فهرست (6. 2)، كه از نظر كاهش انتشار اكسيدهاي گوگرد (اِس.اُ.ايكس) تأثيري حداقل برابر با استفاده از نفت سوخت با حداكثر ميزان گوگرد ذيل داشته باشد:
٭50/4 درصد نسبت جرم به جرم (در تاريخ اول ژانويه 2012 برابر با 11/10/1390 يا پس از آن اجراء نمي‌شود)، يا 
٭50/3 درصد نسبت جرم به جرم (در تاريخ اول ژانويه 2020 برابر با 11/10/1398 يا پس از آن اجراء نمي‌شود)، يا 
٭50/0 درصد نسبت جرم به جرم و يا ................................ 
2. 3. 2ـ هنگامي كه كشتي در داخل منطقه كنترل انتشار مواد مندرج در مقرره (3. 14) فعاليت مي‌كند، از موارد زير استفاده مي‌كند:
1ـ نفت سوخت با حداكثر ميزان گوگرد ثبت شده بر روي برگ تحويل سوخت، برابر با:
٭00/1 درصد نسبت جرم به جرم (در تاريخ اول ژانويه 2015 برابر با 11/10/1393 يا پس از آن اجراء نمي‌شود)، يا 
٭10/0 درصد نسبت جرم به جرم و يا ................................ 
2ـ ترتيبات معادل مصوب طبق مقرره 1. 4 مندرج در فهرست (6. 2)، كه از نظر كاهش انتشار اكسيدهاي گوگرد (اِس.اُ.ايكس) تأثيري حداقل برابر با استفاده از نفت سوخت با حداكثر ميزان گوگرد ذيل داشته باشد:
٭00/1 درصد نسبت جرم به جرم (در تاريخ اول ژانويه 2015 برابر با 11/10/1393 يا پس از آن اجراء نمي‌شود)، يا 
٭10/0 درصد نسبت جرم به جرم و يا ................................ »

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحات و ضمائم در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/3/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع:

پرتال روزنامه رسمي كشور

http://www.rooznamehrasmi.ir/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/745/language/fa-IR/---1------3-4-6-----.aspx