سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضوابط تعيين‌تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي

 

ضوابط تعيين‌تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي

 

شماره178796/ت46161هـ                               12/9/1390

وزارت جهاد كشاورزي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1390 بنا به پيشنهاد شماره 42195/020 مورخ 18/10/1389 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط تعيين تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي را به شرح زير تصويب نمود:

 

ضوابط تعيين‌تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير

و موات اصلاحات ارضي

ماده1ـ در اين تصويب‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند:

الف ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه عمران اراضي باير موضوع تصويب‌نامه شماره 35448 مورخ 1/6/1355.

ب ـ اصلاحيه آيين‌نامه: اصلاحيه مواد (8) و (11) آيين‌نامه، موضوع تصويب‌نامه شماره 82737/ت40114ك مورخ 14/4/1389.

پ ـ مرحله اول قانون: اولين مرحله از مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي كه همان اجراي قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي ـ مصوب 1340ـ مي‌باشد.

ت ـ املاك مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضي: دهات و مزارعي كه طبق ماده(2) قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي ـ مصوب1340ـ مازاد بر حدنصاب مالكين بوده و مطابق ماده (14) قانون يادشده به نمايندگي وزارت جهاد كشاورزي به دولت انتقال يافته است.

ث ـ اراضي باير: اراضي كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد.

ج ـ اراضي باير مرحله اول اصلاحات ارضي: آن قسمت از اراضي كه در اجراي مرحله اول قانون اصـلاحات ارضي در محدوده دهات مورد تقسيـم، به زارعين صاحب نسق منتقل نشده است به استثناي اراضي زير كشت و آيش و عرصه ساختمانها و حريم قنوات و انهار و معابر و مراتع.

چ ـ اراضي موات: اراضي بايري كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي نمي‌باشد.

ح ـ عمران: عمليات و اقدامات اشخاص بر روي آن قسمت از اراضي باير و موات كه منجر به زير كشت آبي يا ديم اعم از زراعت يا باغ قرارگرفتن آن مي‌شود.

خ ـ متصرف: زارعان يا ساكنان دهات مشمول مرحله‌ اول اصلاحات ارضي كه اراضي باير و موات را تا تاريخ 1/6/1355 تصرف و تاكنون به امر كشت آبي يا ديم اشتغال دارند.

د ـ بهره مالكانه: نسبت مشخصي از معادل پولي محصول زراعي كه دولت از متصرف به طور سالانه دريافت مي‌نمايد.

ذ ـ كميسيون تشخيص: كميسيون مقرر در ماده (11) اصلاحيه آيين‌نامه به منظور تشخيص عمران و زيركشت آبي يا ديم درآمدن اراضي و احراز زمان تصرف و تشخيص متصرف تا تاريخ تصويب آيين‌نامه.

رـ كميسيون تقويم: كميسيون مقرر در ماده (8) اصلاحيه آيين‌نامه به منظور تقويم بهره مالكانه سنوات تصرف و همچنين ارزش روز اراضي باير و موات بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري.

زـ سنوات تصرف اراضي: از تاريخ تصرف به تأييد كميسيون تشخيص تا زمان تعيين تكليف متصرف.

ماده2ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامي در جهت تعيين تكليف با متصرفين، به منظور احراز مالكيت دولت بر عرصه، مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك استعلام نمايد.

تبصره ـ در خصوص املاك مشمول مرحله اول اصلاحات ارضي (شامل املاك خريداري‌شده توسط دولت يا ساير املاك كه به نحوي به دولت منتقل شده است)، گواهي اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مبني بر تأييد مالكيت دولت كه در آن ميزان سهم مالكيت دولت در باقيمانده پلاك مشخص شده باشد، كفايت مي‌نمايد.

ماده3ـ ضوابط موضوع اين تصويب‌نامه، ناظر بر آن قسم از اراضي تصرفي است كه توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتي كه اراضي تصرفي به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات اين تصويب‌نامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اوليه قبل از تاريخ 1/6/1355 خواهد بود.

تبصره ـ احداث هرگونه اعياني و تاسيسات نظير سكونت‌گاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روي اراضي موردبحث از شمول اين تصويب‌نامه خارج بوده و در اجراي مقررات ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين ـ مصوب1346ـ مطابق مصوبه شماره 2011 مورخ 3/7/1386 شوراي اصلاحات ارضي عمل خواهد شد.

ماده4ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است از زمان ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به شناسايي اراضي و متصرفين اينگونه اراضي كه تا تاريخ 1/6/1355 اراضي فوق را تصرف نموده و زير كشت آبي و يا ديمي درآورده‌اند اقدام نموده و موضوع را به نحو مقتضي از طريق انتشار اطلاعيه و آگهي در جرايد و ابلاغ به شوراي اسلامي محل به اطلاع متصرفين برساند.

تبصره1ـ تقاضاي تعيين تكليف اراضي تصرفي كشت آبي منوط به ارايه گواهي از سوي شركت سهامي آب منطقه‌اي (استان) و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان مبني بر امكان تامين آب لازم جهت كشت مذكور و در مورد اراضي تصرفي ديمي منوط به وجود ميانگين بارندگي لازم ساليانه در يك دوره 30 ساله (كه حداقل آن ساليانه 250 ميليمتر مي‌باشد) به تشخيص مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و تأييد اداره هواشناسي مي‌باشد.

تبصره2ـ سطح اراضي مورد درخواست نبايد از حدنصابهاي موضوع ماده (45) آيين‌نامه اصلاحات اراضي ـ مصوب1343ـ تجاوز نمايد.

ماده5 ـ درخواست خريد و انتقال اراضي تصرفي با ارايه نقشه دقيق اراضي يادشده برابر فرم شماره (1) كه به مهر « دفتر هيئت دولت» تأييد شده است، انجام مي‌شود. مديريت جهاد كشاورزي پس از بررسي، سوابق اجرايي مربوط آنها را به اداره منابع طبيعي براي صدور گواهي بلامعارض بودن اراضي از حيث منابع ملي، اداره امور آب به منظور صدور گواهي تامين آب و اداره هواشناسي براي تعيين ميزان ميانگين بارندگي باتوجه به نقشه اراضي تصرفي ارسال مي‌نمايد.

ماده6 ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است به منظور تشخيص شمول اراضي و سابقه و ميزان تصرف، موضوع را به كميسيون تشخيص ارجاع نمايد. نظر كميسيون تشخيص در خصوص تعيين سابقه تصرف و احراز ساير شرايط مذكور در اين تصويب‌نامه ملاك عمل مي‌باشد.

ماده7ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پس از اخذ نظر كميسيون تشخيص مبني بر شمول اراضي و احراز شرايط متصرف، موظف است تقويم بهره مالكانه ايام تصرف و ارزش روز اراضي تصرفي را براساس نرخ كارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري انجام شده توسط متصرف به كميسيون تقويم ارجاع نمايد. كميسيون تقويم ظرف دو ماه پس از وصول نظريه كميسيون تشخيص نسبت به ارزيابي اقدام مي‌نمايد. مديريت جهاد كشاورزي نظريه كميسيون تقويم را ظرف پانزده روز به متصرف ابلاغ مي‌نمايد.

ماده8 ـ پرداخت هزينه كارشناسي رسمي دادگستري عضو كميسيون‌هاي تشخيص و تقويم، موضوع مواد (6) و (7) اين تصويب‌نامه به عهده متصرف مي‌باشد و در صورت اعتراض به نظريه كارشناسي ابلاغ شده (كميسيون‌هاي تشخيص و تقويم) پرداخت هزينه كارشناسي به عهده معترض (اعم از مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و متصرف) مي‌باشد.

تبصره1ـ متصرف موظف است قبل از انجام كارشناسي ظرف (20) روز از تاريخ ابلاغ توسط مديريت جهاد كشاورزي نسبت به واريز دستمزد كارشناس اقدام نمايد.

تبصره2ـ در تعيين قيمت اراضي عواملي مانند ميزان مرغوبيت اراضي قبل از سرمايه‌گذاري و عمران، موقعيت اراضي از لحاظ دوري و نزديكي به شهرها و فاصله آن از جاده اصلي و شرايط تامين آب مصرفي و نوع محصول يا محصولات مورد كشت و با توجه به قيمت منطقه‌اي اراضي (به عنوان يكي از عوامل تصميم‌گيري) لحاظ خواهد شد.

تبصره3ـ بهره مالكانه ايام تصرف اراضي مشمول اين تصويب‌نامه از زمان تصرف (قبل از 1/6/1355) تا زمان تعيين تكليف اراضي براساس نظريه كميسيون تقويم محاسبه و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود.

تبصره4ـ اعتبار مدت تقويم (ارزيابي بها) اراضي تصرفي پس از ابلاغ به متصرف حداكثـر به مدت شش ماه تعييـن مي‌گردد و در صـورت انقضاء مـدت مذكور و يا عـدم واريز مبلغ ارزيابي در مدت مقرر، با درخواست مجدد متصرف، مديريت جهاد كشاورزي مكلف است براي يك بار مجدداً نسبت به ارزيابي اراضي با هزينه وي و ابلاغ به متصرف اقدام نمايد.

تبصره5 ـ در صورت عدم اقدام متصرف ظرف مهلت مقرر، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است پرونده متصرف را جهت اقدامات قانوني به اداره كل منابع طبيعي استان تحويل نمايد.

ماده9ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ضمن تكميل فرم‌هاي شماره (1) و (2) كه به مهر « دفتر هيئت دولت» تأييد شده است پرونده متشكله را به همراه مدارك زير به مديريت امور اراضي استان ارسال مي‌نمايد تا پس از بررسي و تأييد آن نسبت به امضاء سند توسط رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اقدام شود.

الف ـ گواهي تامين آب كه به تأييد اداره امور آب شهرستان محل وقوع ملك رسيده باشد، يا گواهي اداره هواشناسي محل مبني بر تأييد ميانگين بارندگي موضوع تبصره «1» ماده (5) اين تصويب‌نامه و تأييديه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مبني بر كشت مرسوم ديم در منطقه.

ب ـ نقشه اراضي با مقياس (000/10 :1) تحت‌تصرف مورد تأييد كارشناس نقشه‌برداري مديريت امور اراضي استان.

پ ـ نظريه كميسيون‌هاي تشخيص و تقويم شامل سابقه تصرف، مساحت اراضي و نيز تعيين بهره مالكانه ايام تصرف و ارزش روز اراضي.

ت ـ فيش واريزي بهره مالكانه ايام تصرف.

ماده10ـ بهاي اراضي از سوي متصرف به حساب مربوط واريز و پس از ارايه فيش واريز وجه، متصرف جهت تنظيم سند به دفترخانه عامل معرفي مي‌شود.

تبصره ـ صدور سند به نام متصرفين با رعايت حدنصابهاي مقرر در قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي است و در غير اين صورت اسناد مربوط به صورت مشاعي صادر مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي


 

بسمه تعالي

 

فرم شماره 1

 

نمونه فرم تقاضاي خريد و انتقال اراضي تصرفي زارعين صاحب نسق و ساير اشخاص موضوع اراضي باير واقع در املاك مرحله اول قانون اصلاحات ارضي و اراضي

موضوع ماده 17 قانون تقسيم و فروش در املاك مورداجاره به زارعين مستاجر مصوب 1347

 

مديريت محترم جهاد كشاورزي شهرستان

با سلام،

احتراماً نظر به مدارك پيوست اينجانب                فرزند

ساكن                   متصرف اراضي باير باقيمانده مرحله اول/ماده17 قانون تقسيم و فروش در املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر، قطعه زمين به مساحت                مترمربع واقع در روستاي                      از پلاك                فرعي از                                  اصلي

بخش                      ثبت شهرستان                          كه قبلاً براساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل گرديده است مي‌باشم، بدينوسيله خواستار خريد و انتقال عرصه اراضي مورد تصرف خود مي‌باشم.

                                                                                                                                               نام و مشخصات

                                                                                                                                               امضاء

 

 

بسمه تعالي

مشخصات متصرفين (زارعين صاحب نسق و ساير اشخاص) اراضي باير واقع در املاك مرحله اول قانون اصلاحات ارضي و اراضي موات موضوع ماده (17)

قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر

فرم شماره2

 

رديف

نام و نام خانوادگي

كد ملي

موقعيت جغرافيايي اراضي

پلاك

مساحت اراضي تصرفي (هكتار)

تاريخ تصرف اراضي

نوع بهره‌برداري

منبع تامين آب

وضعيت فروش اراضي تصرفي

ملاحظات

شهرستان

بخش

روستا

اصلي

فرعي

ديم

آبي

چاه

رودخانه

سد

ساير

اجور معوقه (ريال)

تاريخ و شماره فيش واريز اجور معوقه

نظريه كارشناسي ارزيابي اراضي (شماره و تاريخ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:

روزنامه رسمي

http://www.dastour.ir/rooznamehrasmi.ir/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/301/language/fa-IR/-------.aspx