سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آئين نامه سجل قضايي

ماده 1ـ در دادسراي هر شهرستان دفتر سجل قضايي تشکيل و مستقر مي شود. مسئول اين دفتر از ميان قضات دادسراي عمومي و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأييد و پيشنهاد مدير کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي از سوي رئيس قوه قضائيه،منصوب خواهد شد. اين دفتر در انجام تکاليف خود به شرح مواد آتي تابع اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي است و دادستان بر نحوه انجام وظيفه آن نظارت دارد .

تبصره 1ـ اين دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده 3 را در مورد کساني که شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده جمع آوري و حفظ خواهد نمود .
تبصره 2 ـ در دادگاه هاي عمومي بخش،ورقه هاي سجل قضايي به وسيله رئيس يا دادرس علي البدل تنظيم و به دفتر سجل قضائي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستاني که بخش مذکور تابع آن است ارسال مي شود .

ماده 2 ـ مستخرجه احکام و تصميمات مربوط به اشخاص زير در اداره کل عفو بخشودگي و سجل قضايي واقع در تهران نگهداري مي شود .
1 ـ اشخاصي که شناسنامه آنان در کشور ايران صادر شده باشد .
2 ـ اتباع ايراني که شناسنامه آنها در کشور ايران صادر شده باشد .
3 ـ اشخاصي که صدور شناسنامه آنها معلوم نيست
4 ـ اتباع کشورهاي بيگانه ساکن ايران.
5 ـ اشخاصي که تابعيت معيني ندارند و در خارج از ايران متولد شده اند هر چند که پس از آن تابعيت ايران را داشته اند و يا بيگانگان و يا کساني که تابعيت معيني ندارند و در خاک ايران مقيم هستند،در صورتي که در برگ سجل قضائي قيد مي شود که موضوع محکوميت ، به موجب قانون ايران،بزه شناخته شده باشد .

ماده 3 ـ سجل قضائي چهار نوع است: کيفري،مدني،بازرگاني و اداري که موارد زير بطور اختصار در آن درج مي شود :
الف ـ در امور کيفري
1 ـ محکوميت هاي کيفري قطعي و قابل اجراء و تاريخ شروع و ختم آنها و احکامي که در نتيجه اعاده دادرسي،آزادي مشروط يا تعليق اجراي مجازات به ترتيب احکام محکوميت را الغاء يا منتفي کرده است.
2 ـ حکم لغو تعليق اجراي مجازات و حکم اجراي بقيه محکوميت بلحاظ تخلف از ترتيبات و شرايط آزادي مشروط (موضوع تبصره ماده 29 و تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 )
3 ـ تصميم مربوط به اعاده حيثيت و عفو عمومي يا بخشودگي و تخفيف وتبديل کيفر
ب ـ در امور مدني :
احکام قطعي راجع به اعلام حجر يا رفع حجر
ج ـ درامور بازرگاني
احکام ورشکستگي تاجر و احکام مربوط به قرارداد ارفاقي و احکامي که حکم ورشکستگي را گسيخته و يا به ورشکسته اعاده حيثيت مي دهد .
د ـ در امور اداري :
1 ـ تصميمات قطعي اداري راجع به اخراج بيگانه از کشور الغاء آن .
2 ـ سلب تابعيت ايراني از بيگانگاني که تابعيت ايران را تحصيل کرده اند و کساني که ايراني الاصل هستند .
3 ـ محکوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري،در دادگاه هاي عمومي و انقلاب،نظامي،ويژه روحانيت،تجديد نظر،دادگاه و محکمه عالي انتظامي قضات،ديوان عالي کشور و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و محروميت از تصدي سمتهاي خاص و مديريتي و محکوميت به اخراج از دستگاه متبوع .

ماده 4ـ برگ سجل قضائي پس از انقضاء 70 سال از تاريخ ولادت شخصي که سجل قضائي به نام او صادر شده يا پس از اطلاع رسمي از مرگ او از ميان برده مي شود و مراتب در دفتر سجل قضائي مربوط نيز قيد مي گردد .

ماده 5 ـ براي افراد کمتر از18 سال که محکوميت کيفري پيدا مي کنند برگ سجل قضائي تنظيم نخواهدشد .

ماده 6 ـ محکوميت محکوماني که مورد عفو و بخشودگي قرار مي گيرند در صورتي که زوال آثار محکوميت به مجازات در عفو تصريح شده باشد،از سجل قضائي آنان محو مي شود .

ماده 7 ـ هرکس مي تواند از برگ سجل قضائي مربوط به خود بدون ذکر دليل رونوشت بخواهد.
ماده 8 ـ برگهاي سجل قضائي بر دو قسم است. برگ شماره 1 و برگ شماره 2

ماده 9 ـ در برگ شماره 1 بايد مستخرجه احکام و تصميم هاي ذکر شده در ماده 3 در ظرف مدت 15 روز از تاريخ قطعيت حکم و تصميم قيد شود اين مستخرجه شامل نکات زير خواهد بود :
1ـ نام و نام خانوادگي محکوم و همچنين نام ونام خانوادگي پدر و مادر او در صورتي که محکوم زن و از نام خانوادگي همسر خود استفاده کرده باشد نام خانوادگي زمان دوشيزگي و در صورت امکان عکس وي .
2ـ کد ملي و مشاور شناسنامه و تاريخ و محل صدور آن و شماره گذرنامه و هويت غير واقعي يا اسم مستعار شخص محکوم
3 ـ تاريخ و محل تولد محکوم
4 ـ محل اقامت دائمي يا موقتي او
5 ـ تأهل و تعداد اولاد او
6 ـ شغل محکوم
7 ـ تابعيت او
8 ـ علامات مشخصه محکوم
9 ـ موضوع حکم يا تصميم
10 ـ تاريخ عملي که منجر به صدور حکم يا تصميم شده يا قيد روز، ماه و سال
11 ـ شماره و تاريخ حکم يا تصميم
12 ـ دادگاه يا مقام صادر کننده حکم يا تصميم
13 ـ تصريح به قطعيت حکم يا تصميم
14 ـ مواد قانوني که مستند حکم يا تصميم واقع شده است .
15 ـ مدت حبس و ميزان جزاي نقدي و محروميت
16 ـ ذکر احتساب يا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکوميت
17 ـ تاريخ شروع و ختم اجراي کيفر
18 ـ تغييراتي که در شناسنامه ذکر شده است .
تبصره ـ چنانچه به هر طريق احکام قطعيت يافته موجب تبرئه متهم گردد از سجل قضائي متهم حذف مي گردد .

ماده 10 ـ مديران دفاتر دادگاه ها در امور کيفري،مدني،بازرگاني و مسئول هماهنگي هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مکلفند از برگ شماره 1 چهار نسخه تهيه نمايند و به دفتر سجل قضائي مربوط ارسال دارند که يک نسخه در همان محل بايگاني و يک نسخه به دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه محکوم و يک نسخه به اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي در تهران و يک نسخه به اداره تشخيص هويت مرکز استان محل صدور شناسنامه محکوم ارسال گردد .

ماده 11 ـ هر گاه معلوم شود که شناسنامه از محلي که اعلام شده، صادر نشده است، برگ سجل قضائي به دفتر سجل قضائي ارسال کننده اعاده مي گردد تا نسبت به تعيين محل صدور شناسنامه محکوم،تحقيق و بررسي بيشتري بعمل آيد، در صورت حصول نتيجه،برگ سجل قضائي به دفتر سجل قضائي مربوط ارسال و اگر تحقيقات به نتيجه نرسيده برگ ذکر شده با اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضائي در تهران فرستاده مي شود و صدور گواهي عدم سوء پيشينه براي اين گونه افراد،منوط به احراز هويت واقعي آنان خواهد بود،تحقيق و بررسي در اين خصوص به عهده اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضائي است.

ماده 12 ـ در مواردي که محکوم داراي پيشينه محکوميت تعليقي است و مدت تعليق مجازات منقضي نگرديده است،متصدي دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه و در صورتي که محل صدور شناسنامه معلوم نباشد، اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي مکلف است مراتب را به دادستان مجري حکم اطلاع دهد تا در صورت لزوم نسبت به لغو حکم تعليق مجازات اقدام نمايد .

ماده 13 ـ به منظور اجراي مقررات اين آئين نامه و حفظ و نگهداري پيشينه و اطلاعات مربوط به محکومان دادگاه ها و تنظيم سجل قضائي و فهرست اسامي و مشخصات مشمولان عفو و تخفيف مجازات و سهولت انجام امور قضائي و اداري،اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي و دفاتر سجل قضائي مراکز استانها و شهرستانها به تدريج به سيستم رايانه اي مجهز خواهند شد .
تبصره ـ برگهاي سجل قضائي به ترتيب حروف الفبا و بر اساس حرف اول نام خانوادگي محکوم تنظيم مي شود. براي اتباع کشورهاي بيگانه برگ سجل قضائي جداگانه به ترتيب ياد شده تنظيم مي گردد .

ماده 14 ـ تمامي برگهاي سجل قضائي بايد به ترتيب تاريخ در پرونده نگاهداري گردد .
ماده 15 ـ نسبت به اتباع کشورهاي بيانه در صورت وجود قرارداد معاضدت قضايي؛ اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضائي بايد رونوشتي از برگ شماره 1 تهيه نموده و از طريق اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمان قوه قضائيه و وزارت امور خارجه به کشور متبوع شخص محکوم ارسال دارد .

ماده 16 ـ درخواست تقاضا کننده برگ شماره 1 بايد حاوي نکات زير باشد :
1ـ نام و نام خانوادگي،نام پدر شخص مورد درخواست
2ـ تاريخ تولد،محل صدور شناسنامه و شماره آن و کد ملي
3 ـ شماره گذرنامه براي اتباع بيگانه

ماده 17 ـ برگ شماره يک به مقامات زير در صورت تقاضاي آنان داده مي شود .
1ـ شخص محکوم
2 ـ دادگاه ها ،دادسراها ؛ اداره هاي تصفيه و بخشهاي ستادي قوه قضائيه
3 ـ نيروي انتظامي
4 ـ نيروي مسلح جمهوري اسلامي ايران
5 ـ مراجع صلاحيتدار براي تعيين صلاحيت و رسيدگي به شکايات مربوط به انتخابات
6 ـ بنگاه هاي عام المنفعه
7 ـ اداره هاي دولتي به هنگام تقاضاي استخدام اشخاص و تعقيب انضباطي و انتظامي کارمندان و قبول تقاضاي مزايده و مناقصه و اجازه بازکردن مدارس غير دولتي و اعطاي نشان و مدال
8 ـ تمامي مراجعي که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پيشينه افراد مي باشند .

ماده 18 ـ برگ شماره 2 همانند برگ شماره 1 است به جز نکات زير که در آن قيد نمي شود :
1 ـ محکوميت هايي که در نتيجه عفو يا اعاده حيثيت زائل شده است .
2 ـ محکوميت هاي تعليقي قطعيت يافته در صورتي که محکوم در ظرف مدت تعليق حکم، محکوميت قطعي جديدي پيدا نکرده باشد .
3 ـ ورشکستگاني که به موجب حکم دادگاه بي تقصير اعلام شده يا قرارداد تعليق حکم،محکوميت قطعي جديدي پيدا نکرده باشد .
4 ـ محکوميت به بزه هايي که به علت قانوني ساقط شده باشد .

ماده 19 ـ درخواست کننده برگ سجل قضائي شماره 2 مي تواند به دفاتر سجل قضائي مستقر در محل سکونت يا محل صدور شناسنامه مراجعه نمايد .
تبصره 1ـ در مواردي که محل صدور شناسنامه درخواست کننده معلوم نيست بايد به طور انحصاري به اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضائي مراجعه شود .
تبصره 2 ـ درخواست کنندگان خارج از کشور از طريق نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در کشور محل اقامت مراجعه مي نمايند .

ماده 20 ـ متقاضيان اخذ گواهي عدم سوء پيشينه در داخل کشور و متقاضيان خارج از کشور، به ترتيب مي توانند به اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضائي يا دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه خود و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند .

ماده 21ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا يکي از معاونان او موظف است نسبت به احکام محکوميت دادگاه هاي نظامي تمامي استانها و شهرستانها برگ سجل قضايي شماره 1 را مطابق بند الف ماد ه3 و ماده 9 در چهار نسخه تنظيم و يک نسخه را بايگاني نمايد و سه نسخه ديگر را بطور مستقيم با اداره کل عفو بخشودگي و سجل قضايي ارسال دارد .اين اداره نيز نسخه اول آن را نگهداشته و نسخه دوم را به دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه محکوم و نسخه سوم را به اداره کل تشخيص هويت ناجا ارسال مي دارد. اگر محل صدور شناسنامه معلوم نباشد نسخه دوم نيز در اداره کل عفو بخشودگي و سجل قضايي نگهداري خواهد شد .

ماده 22 ـ چنانچه متقاضي صدور گواهي عدم سوء پيشينه،محکوميت مؤثر کيفري نداشته باشد گواهي عدم سوء پيشينه صادر مي شود .چنانچه مراجع ذکر شده در ماده 17 برگ شماره 1 را درخواست نمايند در اين صورت تمامي محکوميت صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهد شد .

ماده 23 ـ به منظور بهره برداري از اطلاعات جمع آوري و ذخيره شده در اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي و دفاتر وابسته به آن در شهرستانها، اين اداره کل مکلف است ضمن رعايت اسرار محکومان پس از تصويب رئيس قوه قضاييه و همکاري دانشکده هاي حقوق و مؤسسه هاي حقوق جزا و جرم شناسي و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه و ساير نهادهاي مربوط با بررسي و مطالعه مستخرجه ها و پرسش نامه هاي ارسال از واحدهاي اجراي احکام دادسراها نسبت به طبقه بندي جرائم ارتکابي از حيث نوع جرم، علل ارتکاب جرم،سن و جنسيت مجرمان،وضعيت خانوادگي و اقتصادي و تحصيلي آنان و نظاير آن ، اقدام نموده و اطلاعات حاصل شده را به منظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مبارزه با علل يا عوامل ارتکاب جرم و تهيه و تدوين قوانين متناسب در اختيار قوه قضائيه و نهادهاي دولتي و مؤسسه هاي مربوط بگذارد .

ماده 24 ـ هر گاه اشتباهي در تنظيم برگ سجل قضايي رخ دهد دادسراي تنظيم کننده برگ يا دادسراي محل صدور شناسنامه بايد به اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي اطلاع دهد تا دايره سجل قضائي آن اداره اقدام به اصلاح آن نمايد پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي به داسراي تنظيم کننده برگ و دادسراي محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگهاي بايگاني شده در آنجا را خواهد داد .

ماده 25 ـ اين آئين نامه در 25 ماده و 7 تبصره در تاريخ 2/11 /1384 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است و مقررات پيشين از جمله آئين نامه مصوب19 /2/1321 ملغي است .