سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تحلیلی بر ساختار ، منابع و مصارف بودجه شهرداری ها در ترکیه

تحلیلی بر ساختار ، منابع و مصارف بودجه شهرداری ها در ترکیه
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ساختار، منابع و مصارف بودجه شهرداری در ترکیه را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این مطلب که روند شهرنشینی و جایگاه شهرداری ها در ساختار حکومتی ترکیه با ایران شباهت زیادی دارد، افزود: بنابراین ، معرفی تجربه این کشور از ابعاد بودجه ای می تواند برای مدیریت امور شهری کشور مفید باشد. تدارک خدمات عمومی در ترکیه در دو سطح دولت مرکزی و محلی (شهرداری ها) انجام می شود. برخی از خدمات مانند دفاع ، تامین اجتماعی، بهداشت ، آموزش و امنیت عمومی به صورت مرکزی و برخی خدمات مانند محیط زیست، امور مسکن، امور فرهنگی و اجتماعی و خدمات شهری بیشتر به صورت محلی اداره می شوند. به طور متوسط دولت مرکزی 85 درصد و شهرداری ها حدود 10 درصد از هزینه های عمومی را بر عهده دارند؛ این در حالی است که نسبت جمعیت شهری در سال 2010 برای ترکیه بیش از 76 درصد بوده است.
دولت ترکیه با هدف تقویت دولت های محلی، راهبردهای متناسبی را اتخاذ کرده است، از جمله تکوین ساختار جدید میان مرکز و پیرامون، بازسازی نظام تصمیم گیری محلی، تسهیل مشارکت مردم، تضمین تمرکز زدایی خدمات محلی و... این راهبردها موجب رشد تمرکززدایی به نفع مناطق و سطوح پایین بوده است. اداره امور در ترکیه از طریق دولت مرکزی، دولت محلی و سایر نهادهای محلی انجام می گیرد که هر یک بر حسب وظیفه، اموری را به عهده دارند. برای مثال شاخص تمرکززدایی که نسبت هزینه های دولت محلی به مخارج دولت عمومی است برای امور محیط زیست 96 درصد است ، در حالی که برای امور نظامی صفر است. از جمله امور دیگری که دولت های محلی سهم عمده ای دارند عبارتند از : امور اقتصادی ، امور فرهنگی و مسکن (خدمات عمومی (با 37 درصد) ، امور اقتصادی (با 22 درصد) و مسکن و امور همگانی (با 5/18 درصد ) مهمترین مخارج شهرداری ها در بودجه شان است).
چند نوع نهاد محلی در ترکیه وجود دارند که شهرداری ها در میان این نهادها نقشی موثر در مدیریت امور عمومی دارند. سهم مخارج شهرداری ها در امور محلی 1/64 درصد از کل نهادهای محلی است. درآمد شهرداری ها از چهار منبع اصلی تشکیل شده است که بر اساس آمار سال 2009 ، مالیات ها و عوارض محلی 9/34 درصد، درآمدهای مشترک با دولت مرکزی (سهم شهرداری ها از درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی) 7/58 درصد، کمک های دولت مرکزی و سایر اشخاص 4/1 درصد و سایر منابع درآمدی 5 درصد این منابع را تشکیل می دهد.
شهرداری ها در این کشور به پنج دسته تقسیم شده اند و بر اساس قانون، انجام برخی از وظایف برای شهرداری هایی که درآمد کمی دارند، به صورت داوطلبانه درآمده است. یک شهرداری پیش از انجام وظایف اجباری نمی تواند بودجه ای برای وظایف دیگر اختصاص دهد.
این گزارش چنین ادامه می یابد: دولت عمومی ترکیه شامل دولت مرکزی و دولت های محلی است که دولت های محلی خود دارای سطوح متفاوتی اند. در ترکیه دولت های محلی شامل شهرداری ها و سایر نهادهای محلی از جمله اتحادیه ها، موسسات وSPA ها می شوند. سهم دولت مرکزی و دولت های محلی ترکیه در انجام خدمات عمومی متفاوت است. در حالی که در امور دفاعی دولت مرکزی 100 درصد وظیفه را بر عهده دارد، اما دولت های محلی 96 درصد هزینه ها را در امور محیط زیست بر عهده دارند. همچنین 74 درصد خدمات مسکن بر عهده دولت های محلی است. به طور متوسط دولت مرکزی 85 درصد و دولت های محلی تنها 15 درصد هزینه های عمومی را بر عهده دارند. در میان دولت های محلی، شهرداری ها حدود 10 درصد هزینه های محلی را بر عهده دارند.
منابع درآمدی نهادهای محلی ترکیه از چهار بخش : درآمد از محل منابع خود نهادهای محلی (مالیات و عوارض با 7/37 درصد)، درآمدهای مشترک (7/42 درصد) ، هدایا و کمک ها از دولت مرکزی و سایر نهادها و اشخاص ( 4/14 درصد) و سایر درآمدها (2/5 درصد) تشکیل شده است. ساختار درآمدی نهادهای محلی نشان می دهد شهرداری ها وابستگی زیادی به کمک های دولت مرکزی دارند. توزیع کل درآمد در سطح منابع مشخص می سازد که شهرداری ها مهمترین نهادهای محلی اند به گونه ای که حدود 63 درصد درآمد مناطق به شهرداری ها اختصاص می یابد.
بیشترین سهم در هزینه های واحدهای محلی ترکیه، خدمات عمومی با 2/35 درصد است که در شهرداری ها 2/37 درصد است. واحدهای محلی 22 درصد از مخارج خود را در امور اقتصادی مصرف می کنند که در شهرداری ها نیز همین سهم را دارد. مسکن و امور همگانی با 5/21 درصد سومین رتبه را در مخارج عمومی همه نهادهای محلی دارد که سهم آن در شهرداری ها 4/18 درصد است. سهم آموزش ، خدمات فرهنگی و مذهبی، امنیت ، بهداشت ، تامین اجتماعی و دفاع در بودجه شهرداری ها کمتر از 10 درصد است.
بر اساس آمار سال 2009 درآمد شهرداری ها از منابع مالیاتی و عوارض 9/34 درصد ، درآمدهای مشترک با دولت مرکزی (سهم شهرداری ها از درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی) 7/58 درصد، کمک های دولت مرکزی و سایر اشخاص 4/1 درصد و سایر منابع درآمدی 5درصد تشکیل شده است.
نهایتا آن که برای کسری بودجه شهرداری ها، منبع درآمدی مشخصی وجود ندارد و این کسری معمولا با وام های کوتاه مدت و بلندمدت تامین می شود. از طرفی شهرداری ها طبق قانون، بر اساس درآمد طبقه بندی شده اند، برخی از وظایف که دارای هزینه است برای شهرداری های با درآمد پایین، به صورت داوطلبانه درآمده است و برای شهرداری با درآمد بالا اجباری شده است. یک شهرداری پیش از انجام وظایف اجباری نمی تواند بودجه ای برای وظایف دیگر تخصیص دهد، بنابراین وظایف شهرداری ها مشروط و محدود شده است.
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/889647