سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اشتباه ثبتی

 سوال اول: در صورت بروز اشتباه قلمی در املاك ثبت شده و رسمی چه باید كرد؟
ـ پاسخ: در صورت بروز اشتباه نوشتاری در املاك ثبتی، باید ضمن ارایه دلایل و مدارك قابل قبول جهت احراز اشتباه به تناسب نوع اشتباه از مرجع ذی ربط درخواست تصحیح مورد یا موارد مزبور را نمود. بدین شرح:
الف) هرگاه شماره و یا شهری و یا محل وقوع ملك و نیز نام یا نام خانوادگی مالك در اظهارنامه و آگهی های نوبتی صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملك در دفتر املاك یا سند مالكیت در یكی از موارد مذكور اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه، مراتب در ستون ملاحظات ثبت و سند مالكیت توضیح داده می شود.
ب) هر گاه نام پدر مالك یا شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اظهارنامه صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملك در دفتر املاك یا در سند مالكیت اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه متقاضی با اظهارنامه و نبودن اختلاف در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام می شود.
ج) هرگاه نام یا نام خانوادگی یا شماره شناسنامه مالك در اظهارنامه و آگهی یا یكی از آن ها اشتباه شده و ملك با همان اشتباه به ثبت رسیده باشد پس از او از انطباق و شناسنامه متقاضی به وسیله تحقیق از اداره آمار و تصرفات مالكانه و بلامعارض او و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه به ترتیب فوق در رفع اشتباه اقدام می گردد.
د) هرگاه نام پدر متقاضی یا شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اظهارنامه اشتباهاً قید و ملك با همان اشتباه در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت صادرشده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و انطباق سایر مشخصات شناسنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام می شود.
هـ) در مواردی كه ثبت ملك در دفتر املاك به استناد سند انتقال رسمی بوده و در یكی از مشخصات شناسنامه ای انتقال گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملك به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالكیت صادر شده باشد باید در صورت امكان بدواً در اصلاح سند رسمی دفترخانه مربوطه اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت قید شود و در صورت عدم امكان با تحقیق از اداره آمار و احراز اشتباه در رفع اشتباه اقدام گردد.
و) هرگاه سهم مالك اشتباهاً زاید بر آن كه تقاضا و آگهی شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالكیت صادر و تسلیم شده باشد و مالك در اداره حاضر و كتباً این موضوع را گواهی كند و سند مالكیت را برای اصلاح تسلیم نماید با قید توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت اقدام می شود.
ز) هرگاه در تعیین شماره ملك یكی از مجاورین در صورت مجلس تحدیدی ثبت ملك یكی از آن ها اشتباه شده باشد با معاینه محل و تطبیق با پرونده مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و معارض به نحوی كه اقدام به رفع اشتباه باعث تضییع حق هیچ كس نشود با اعلام بروز اشتباه و درخواست رفع آن نسبت به رفع اشتباه با قید شماره صحیح ملك مجاور در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت اقدام می شود.
ح) هرگاه در ثبت و سند مالكیت به واسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز اشتباه و اعلام كتبی دفترخانه مربوطه به صحت آن با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت و سند مالكیت نسبت به رفع اشتباه اقدام خواهد شد.
ط) هرگاه معامله شرطی یا رهنی یا اجاره و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت اشتباهاً به عنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاك شده باشد پس از احراز به متعامل تسلیم نشده یا متعامل حاضر به تسلیم سند مالكیت اشتباه نشده باشد مراتب در ستون ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت توضیح داده و رفع اشتباه می گردد.
علاوه بر موارد فوق در صورتی كه اصل بروز اشتباه در سند مالكیت یا ثبت ملك، محل اختلاف و منازعه طرفین باشد و هیچ یك از طرفین نیز حاضر به كوتاه آمدن از موضع خود نباشد و اشتباه مزبور نیز از موارد عادی قابل رفع توسط مراجع ثبتی نباشد موضوع از طریق دادگاه های عمومی دادگستری پس از احراز اشتباه و تعیین نوع آن قابل رفع خواهد بود. بدیهی است كه در این گونه موارد دادگاه های مستقر در محل وقوع ملك دارای صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی خواهند بود.
علیرضا فایضی
روزنامه جوان
 به نقل از:
http://vista.ir/article/244628/اشتباه-ثبتی-مجرمیت-فالگیر