سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا شهرداري ميتواند در راستاي تعطيلي و ... مشاغل مزاحم ...

 

سوال
آيا شهرداري ميتواند در راستاي تعطيلي و ....... مشاغل مزاحم با همکاري اداره برق نسبت به قطع برق کارگاههاي مربوطه اقدام کند يا خير؟

متن نظریه
ضمانت اجراي قانوني براي تمامي مشاغل و کسبه اي که ايجاد مزاحمت وسروصدا مي کنند در بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها تصريح گرديده است. در اجراي بند 20 ماده قانوني مزبور جهت جلوگيري از ايجاد وتأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين در شهرهاست، شهرداري مکلف است از تأسيس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهاي عمومي وبه طور کلي تمامي مشاغل و کسبه اي که ايجاد مزاحمت وسرو صداکنند، جلوگيري کند وهرگاه تأسيسات مذکور قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل کند واگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد و بموجب تبصره ذيل بند 20 ماده قانوني فوق الذکر شهرداري در مورد تعطيلي و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف مهلت مقرر قانوني اعتراض خود را به کميسيون قانوني مربوطه تسليم نمايد. هرگاه رأي کميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد ويا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند، شهرداري بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود. بنا به مراتب فوق درخصوص موضوع استعلام در قوانين ومقررات موضوعه، جواز قانوني در مورد قطع برق پيش بيني نگرديده است لذا قطع برق فاقد وجاهت قانوني است واقدام به آن ( سلب حق استفاده از برق) نياز به تصويب قانونگذار دارد.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/10088/Default.aspx