سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وظايف دولت در 2 تعريف عام و خاص


وظايف دولت در 2 تعريف عام و خاص

گروه حقوقي-خط‌مشي و راهبردي که براي سال 1392 انتخاب شده، حماسه سياسي و حماسه اقتصادي است. با توجه به حضور گسترده و موثري که دولت در حوزه اقتصادي و سياسي دارد، حماسه‌سازي در اين عرصه‌ها بدون همکاري کارآمد دولت امکان‌پذير نخواهد بود.

اما دولت از نظر حقوقي معاني مختلفي دارد و حوزه‌هاي متفاوتي را دربرمي‌گيرد. در ادامه نقش دولت به دو معني عام و به معني خاص در تحقق حماسه سياسي و اقتصادي را در گفت‌وگو با کارشناسان مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

يک کارشناس حقوق عمومي با اشاره به اينکه دولت در معاني مختلفي به‌کار مي‌رود خاطرنشان مي‌کند: در معناي عام آن، دولت به معناي هيات و نهاد حاکمه است که متشکل از نيروها و نهادهاي حاکميتي متعدد يا متنوع است. محمدرضا دادي مي‌گويد: وقتي گفته مي‌شود دولت ايران، مراد هيات حاکمه ايران بسان يک شخصيت حقوقي است؛ بنابراين در معناي عام، دولت، ارکان حاکميت و از جمله قواي سه‌گانه يعني مقننه، مجريه و قضاييه را در برمي‌گيرد. با توجه به مفهومي که از دولت ترسيم شد، تلاش در مسير توسعه اقتصادي و سياسي وظيفه دولت به معني عام است؛ اما به چه ترتيب؟
 حبيب کياني، کارشناس حقوق عمومي و مدرس دانشگاه توضيح مي‌دهد: سياست در جمهوري اسلامي هدايت و راهبرد و اعمال آن لست و صرف اعمال قدرت نيست. نقش اصلي و راهبردي دولت عبارت است از انتظام بخشيدن به همه اموري که در کشور جريان مي‌يابد. نقش و کارکرد دولت معطوف به اين موارد است:
الف- در عرصه اقتصادي اين کارکرد معطوف به تعادل و توازن براي توسعه يا توسعه متعادل و متوازن است.
ب- در عرصه فرهنگي نيز اين نقش معطوف به تعالي معنوي و اخلاقي است.
ج- در عرصه سياسي هم معطوف به توازن اجتماعي است.
تواماني و تعادل ميان توسعه اقتصادي و تعالي فرهنگي به عنوان غايت و علت غايي سياست و نظام سياسي اساس و ارکان نقش، کارويژه و کارکرد دولت به معناي عام است.
وي ادامه مي‌دهد: بنابراين دولت داراي سه‌گونه هدف و کارکرد فرابخشي، ميان‌بخشي و درون‌بخشي است. کار ويژه دولت در بخش اقتصادي، توسعه و تعادل با فراهم کردن زمينه‌ها و زمينه‌سازي پيشرفت و عدالت اقتصادي و در بخش فرهنگي نيز تعادل و تعالي است. حتي در بخش سياسي و از جمله در محدوده خود دولت نيز داراي هدف و کارکرد توسعه و تعالي‌بخشي و متعادل‌کنندگي سياسي و دولتي است. کياني نتيجه مي‌گيرد: بدين‌سان دولت با نقش هدايتي و حمايتي خويش اهم کارکردهاي اصلي خود را ايفا مي‌کند. انجام اين کارکردهاي توسعه‌اي، تعادلي و تعالي‌بخش دولت به طور يقين بدون رعايت اعتدال و اجتناب از هرگونه افراط و تفريط تندروانه يا کندروانه ميسر نيست.

حماسه‌سازي در پيشبرد وظايف
 محمدرضا دادي کارشناس حقوق عمومي با اشاره به اينکه دولت به معني عام نقش پررنگي در کارکرد سياسي و اقتصادي کشور دارد، خاطرنشان مي‌کند: در راهبرد سال 1392 بر حماسه‌سازي تاکيد شده است که بار معنايي خاصي به اقداماتي مي‌دهد که در اين راستا انجام مي‌شود. حماسه گونه‌اي از متون وصفي است که به توصيف اعمال پهلواني و افتخارات و بزرگي‌هاي قومي يا فردي مي‌پردازد. به طور کلي حماسه‌هاي پهلواني و ديني با ايام و لحظات خاصي از حيات ملي يک قوم در ارتباط است و دوراني که مردمان پيشين با مدنيت ساده و ابتدايي خود در تلاش براي تشکيل مليت و تمدن خود بوده‌اند. بنابراين تلاش‌هاي دولت در معني عام آن بايد حماسه‌ساز باشد. ملت ايران با اين مفهوم بيگانه نيستند و در چند دهه اخير چند بار موفقيت‌هاي آنها رنگ و بوي حماسه به خود گرفته است، در سال پيش رو نيز بايد با همت دولت اين حماسه‌ها تکرار شود.

نقش قوه قضاييه
 اين کارشناس حقوقي تلاش در حوزه سياسي و اقتصادي را از جمله وظايف دولت مي‌داند و مي‌گويد: اين تلاش‌ها، تنها به قوه مجريه محدود نمي‌شود بلکه تمام ارکان حکومت را دربرمي‌گيرد. بدون ترديد نقش قوه مجريه و مقننه از اهميت بيشتري برخوردار است؛ اما آنچه نبايد ناديده گرفت اين است که قوه قضاييه نيز زيرمجموعه دولت به معناي عام است و همان‌طور که گفته شد دولت به معني عام وظيفه توسعه سياسي، اخلاقي و اقتصادي را برعهده دارد. بنابراين نقش قوه قضاييه را در حماسه اقتصادي و سياسي نبايد ناديده گرفت بخصوص نقش پررنگ آن در اصلاح انحرافات و برخورد با کج‌روي‌ها.

دولت به معني خاص
دولت يازدهم از ميانه مردادماه کار خود را شروع کرد و براي چهار سال آينده ابتکار امور اجرايي کشور را در دست خواهد داشت. هنوز بيش از نيمي از سال 1392 باقي مانده است و اگرچه شاهد وقوع حماسه سياسي در سه ماهه اول اين سال بوده‌ايم، هنوز نمي‌توان ادعا کرد که حماسه اقتصادي تحقق پيدا کرده باشد. بنابراين هر چند کار آساني به نظر نمي‌رسد، انتظار حماسه‌آفريني از دولت ياز هم وجود دارد. يک کارشناس حقوق عمومي با اشاره به اينکه دولت به معناي خاص به معناي قوه مجريه است، خاطرنشان مي‌کند: وقتي گفته مي‌شود دولت دهم يا دولت يازدهم در اين گستره دولت اعم از نيروها و نهادهاي رياست‌جمهوري، به عنوان رييس قوه‌ اجرايي کشور، معاونان و سازمان‌هاي مربوط و از جمله هيات وزيران است.
حبيب کياني معتقد است: قوه مجريه عامل سياست‌ها، قوانين و برنامه‌ها بوده و نيرو، نهاد و مديريت اجرايي کشور محسوب مي‌شود.
بر اين اساس قوه مجريه نه‌تنها اجراکننده سياست‌ها و قوانين يا برنامه‌هاست، اقامه و اعمال آنها را نيز در چارچوب نظام سياسي در کشور برعهده دارد. بنابراين اعمال سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و اجرايي کردن برنامه‌هاي مصوب در هر يک از بخش‌هاي سه‌گانه فوق در تمامي گستره‌هاي فروملي، ملي و حتي خارجي و فراملي برعهده دولت است.
اين کارشناس حقوق عمومي مي‌گويد: دولت به معني خاص نقش پررنگي در حماسه سياسي و حماسه اقتصادي دارد، در کنار آن بايد به نقش فشارهاي سياسي و اقتصادي بين‌المللي بر کشورمان اشاره کرد که چيزي از يک نبرد تمام‌عيار کم ندارد. مقام معظم رهبري نيز در پيام خود به مناسبت آغاز سال 1392 به اين مهم تاکيد کردند: «در زمينه‌ امور سياسي، كار بزرگ سال ۹۲، انتخابات رياست‌جمهوري است كه در واقع مقدرات اجرايي و سياسي و  به يك معنا مقدرات عمومي كشور را براي چهار سال آينده برنامه‌ريزي مي‌كند.» بنابراين دولت يازدهم که برآمده از انتخابات رياست‌جمهوري اخير است بايد براي پيشرفت و توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادي و گرفتاري‌هاي مردم کمر همت ببندد. در اين مسير همکاري ساير قواي کشور و همدلي با دولت جديد از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب طبق قانون اساسي، اختيار تعيين خط‌مشي‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران را با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام برعهده دارد. انتخاب عنواني براي هر سال که در حقيقت راهبرد و خط‌مشي کشور در آن سال را نشان مي‌دهد نيز در همين راستا تفسير مي‌شود. سال 1392 از سوي مقام معظم رهبري سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نام گرفته است. در انتهاي بهار امسال مردم با حضور در پاي صندوق‌هاي راي و انتخاب دکتر حسن روحاني در جريان يک انتخابات پرشور جلوه‌اي از حماسه سياسي را رقم زدند. دولت دکتر روحاني از نيمه مرداد کار خود را آغاز کرده است و اگرچه چالش‌هاي اقتصادي فراواني پيش روي خود مي‌بيند؛ اما با نيروهاي کارامدي که در اختيار دارد انتظار مي‌رود در تحقق حماسه اقتصادي تاثيرگذار باشد. در حقيقت خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي کلي هر سال راهبردي هستند که سمت و سوي قوانين، مقررات و تصميمات را مشخص مي‌کنند.


منبع :
روزنامه حمايت - سه شنبه - 12/6/1392/