سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

یک رای:خواسته مطالبه قیمت روز ملک متنازع فیه


یک رای:خواسته مطالبه قیمت روز ملک متنازع فیه،

یک رأی، یک تجربه این شماره اختصاص دارد به اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره 1877 - 17/12/81 شعبه ... دادگاه عمومی تهران که با اعمال قانون مذکور، دادنامه یاد شده به علت عدم توجه به مقررات قانونی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده است . در این خصوص نظر خوانندگان محترم را به آرای ذیر جلب می کنیم.

1- رأی شماره 1877- 17/12/81 شعبه ... دادگاه عمومی تهران مبنی بر صدور حکم له خواهان های بدوی:

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها، هـ   ـ  و پ ـ  د با وکالت آقای م-ی به طرفیت شهرداری منطقه شش تهران و اداره کل تربیت بدنی استان تهران، به خواسته مطالبه قیمت روز ملک متنازع فیه، به پلاک ثبتی ... و ... واقع در بخش سه تهران ملکی مشارالیها، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات اصحاب دعوی و استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری منطقه شش تهران و کمیسیون ماده پنج و اداره کل تربیت بدنی استان تهران و دادنامه شماره ... موضوع پرونده کلاسه ... و با لحاظ جوابیه های واصله از مراجع موصوف که حاکی از تعلق رقبات متنازع فیه به خواهان ها بوده و مشعر بر آن است که پلاک های یاد شده در حیطه مالکیت قانونی خواهان ها قرار دارد و به موجب بند 8 مصوبه شماره 211 کمیسیون ماده 5 شهرسازی در طرح ورزشی قرار گرفته و به دلالت متن مصوبه مزبور تأمین حقوق مالکیت قانونی مربوطه به عهده سازمان تربیت بدنی است. و با توجه به این که حسب اعلام شماره 5368/114- 14/10/79 کمیسیون ماده پنج تصریح شده است که تغییر کاربری رقبات مورد ترافع که در طرح تفصیلی ورزشی قرار دارند مقدور نیست و با عنایت به اینکه خوانده ردیف دوم بشرح نامه شماره 8/16534/206 - 11/4/81 که به شماره 2181- 5/12/81 در دفتر دادگاه ثبت گردیده و به استقرار پلاک های مزبور طرح کاربری ورزشی و نیاز منطقه به مکان ورزشی اذعان و اقرار دارد و با لحاظ سایر دلایل و مدارک مضبوط در پرونده اولا، نظر به این که خوانده ردیف اول ( شهرداری منطقه شش تهران) به حسب طرح مصوب موردعمل ذی نفع در قضیه نبوده و نتیجتا ادعا متوجه وی نیست، مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به رد دعوی خواهان ها نسبت به شهرداری منطقه شش اظهارنظر می شود. ثانیا، در ارتباط با دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف دوم (اداره کل تربیت بدنی استان تهران) با ملحوظ داشتن مراتب فوق که در مجموع بر این معنی دلالت دارند که خوانده اخیر، ذینفع طرح بوده و تأمین حقوق قانونی مالکین نیز به حسب مفاد طرح مصوب به عهده وی می باشد و نظر به اینکه بالغ بر ده سال از تاریخ تصویب طرح یاد شده سپری گردیده و مع الوصف تغییر کاربری رقبات مربوطه و حذف طرح مصوب امکان پذیر نمی باشد، و در عین حال خوانده به نیاز منطقه به مکان ورزشی اقرار دارد و با لحاظ آنکه رقبات مورد ترافع توسط کارشناسی رسمی دادگاه به مبلغ 5میلیارد و957میلیون ریال تقدیم گردیده و خوانده ردیف دوم طی مهلت مقرر قانونی هیچ گونه ایراد و اعتراضی نسبت به نظریه کارشناس منتخب مطرح نکرده، علی هذا دادگاه دعوی خواهان ها به خوانده ردیف دوم ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی، اداره کل تربیت بدنی استان تهران را به پرداخت

مبلغ 251میلیون و 4هزار ریال حق الوکاله در حق خواهان ها محکوم می کند و نیز در اجرای بند 14 ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ضمن تعیین قیمت خواسته به میزان 5میلیارد و 957میلیون مورد حکم، مقرر می دارد در دفتر برای ما به التفاوت هزینه دادرسی از خواهان ها به ابطال والصاق تمبر نیز ما به التفاوت تمبر مالیاتی از وکیل خواهان ها به الصاق و ابطال تمبر اقدام گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

2-رأی شماره 353- 31/3/84 شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر نقض دادنامه بدوی و صدور قرار رد دعوای خواهان های بدوی .

در خصوص درخواست حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه مبنی بر اعمال مقررات ماده2 وظایف و اختیارات ریاست قوه قضاییه و رسیدگی به پرونده موضوع دادنامه شماره 1877-17/12/81 شعبه“ دادگاه عمومی تهران که در پرونده کلاسه 81/440 صادر و به موجب آن اداره کل تربیت بدنی استان تهران به پرداخت مبلغ 5میلیارد و957میلیون ریال بابت قیمت پلاکهای“ فرعی از “ به علت داشتن کاربری ورزشی به اضافه خسارت دادرسی محکوم گردیده است، نظر به این که برابر تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوب سال 1367 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد ماکلان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش اجاره و رهن و غیره برخوردارند و با توجه به انقضای بیش از مدت ده سال از تصویب طرح در کمیسیون موضوع تبصره ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1365، مورد مشمول مقررات فوق الاشعار بوده و با توجه به برخورداری مالکان پلاک های یاد شده از کلیه حقوق مالکانه نامبردگان در وضعیت موجود حق مطالبه قیمت ملک را ندارند و دعوی آنان قابل استماع نبوده است لذا دادنامه خلاف مقررات قانونی صادر گردیده است بنابراین با توجه به موافقت با پیشنهاد اعمال مقررات ماده2 فوق الاشاره دادنامه شماره 81/1877 نقض و به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 قرار رد دعوای خواهان های بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

منبع:http://www.ghazavat.com/37/yekray.htm