سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مهریه را باید پرداخت

مهریه را باید پرداخت

مهسا قویقلب
متاسفانه باوجود تمامی اطلاع رسانیهای صورتگرفته و فرهنگسازیهای به عملآمده، همچنان برخی افراد جامعه در خصوص مهریه های بالا تصور نادرستی دارند و شماری بر این باورند با مهریه های سنگین میتوانند بنیان زندگی خود را محكمتر كنند و شماری هم به این باور غلط رسیدهاند كه « مهریه را كی داده و كی گرفته؟!» در همین راستا ارقام چندصد میلیونی و گاه میلیاردی یا تعداد سكههای فراوان بر سر سفرههای عقد با افتخار بر زبانها جاری میشود بدون اینكه تصور شود كه همین ارقام نجومی روزی گریبانگیر زندگی زوجین و بویژه داماد خواهد شد.

متاسفانه باوجود تمامی اطلاعرسانیهای صورتگرفته و فرهنگسازیهای به عملآمده، همچنان برخی افراد جامعه در خصوص مهریههای بالا تصور نادرستی دارند و شماری بر این باورند با مهریههای سنگین میتوانند بنیان زندگی خود را محكمتر كنند و شماری هم به این باور غلط رسیدهاند كه « مهریه را كی داده و كی گرفته؟!» در همین راستا ارقام چندصد میلیونی و گاه میلیاردی یا تعداد سكههای فراوان بر سر سفرههای عقد با افتخار بر زبانها جاری میشود بدون اینكه تصور شود كه همین ارقام نجومی روزی گریبانگیر زندگی زوجین و بویژه داماد خواهد شد.
وجود زندانیان متعدد مهریه در زندانها دلیلی واضح بر جدی بودن مهریه به عنوان یك دِین است، مردانی از طبقات گوناگون اجتماعی و درجات مختلف تحصیلی به دلیل رفتار غیرمنطقی در تعیین مهریههای سنگین اینك پشت میلههای زندان منتظر معجزه و ... هستند اما افسوس كه.....
باید دانست كه افراد هنگام ازدواج دو قرارداد منعقد میكنند اولی عقد ازدواج است كه قراردادی غیرمالی است و دیگری مهریه است كه قراردادی مالی به شمار میرود، بدین ترتیب مهریه به مالكیت شخصی زن درخواهد آمد و هیچ گاه نمیتوان آن را از تملك وی خارج كرد.
مهریه از اركان ازدواج است و باید مهریه وجود داشته باشد خواه یك جلد قرآن و یا مقادیری به میزان معین.
- هرچه كه مالیت داشته باشد و قابل تملك باشد را میتوان مهر قرار داد. بهعنوان مثال برفهای روی كوههای تهران را نمیتوان بهعنوان مهریه قرارداد یا اینكه مردی نمیتواند فلان پارك را مهریه همسرش قرار دهد چون پاركها متعلق به بیتالمال است.
- همچنین اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم پرداخت و تسویه مهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود، نكاح و مهر صحیح، ولی شرط باطل است. بهعنوان نمونه اگر در عقدی شرط شود كه مهریه به میزان 10 میلیون تومان است كه یك سال پس از عقد باید پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت مهریه عقد باطل است، مهریه و عقد صحیح است ولی شرط باطل است یعنی زن برای اجرای این شرط نمیتواند به مراجع قانونی رجوع كند. لازم به ذكر است در زمان حال سردفتران ازدواج با توجه به این كه همگی حقوقدان هستند، اینگونه شرطها را در عقدنامهها قید نمیكنند.
- بر اساس مواد 1082 و 1083 قانون مدنی به محض جاری شدن صیغه عقد و ثبت آن، زن مالك مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید، یعنی مال غیرمنقول و منقول مانند آپارتمان یا خودرو و امثال آنها اگر جزیی از مهریه باشند به محض وقوع عقد به ملكیت زن درآمده و آن اموال باید به صورت سند رسمی انتقال داده شده باشند. برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه نیز میتوان مدت یا اقساطی قرار داد و به صورت قسطی مهریه را وصول كرد.
- زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی كه در قبال شوهر دارد امتناع كند. منظور از ایفای وظایف تمكین به معنای خاص است و شوهر حق ندارد پرداخت مهر را منوط به تمكین كند، اما ذكر این نكته حائز اهمیت است كه مهر باید مهر حال باشد برای روشنتر شدن موضوع ذكر یك مثال الزامی است اگر فیش حج دایمی با بیست سال انتظار مهریه زنی باشد، نمیتوان شرط تمكین را منوط به دریافت مهریه كرد. اگر زن قبل از دریافت مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد اقدام كرد دیگر نمیتواند از حكم فوق استفاده كند، یعنی با رفتن به خانه شوهر و 10 سال تمكین به یكباره نمیتواند بگوید كه بعد از وصول مهریه تمكین خواهم كرد. با این وجود حق وی نسبت به مهر ساقط نمیشود و تكلیف پرداخت مهریه همچنان بر گردن مرد قرار دارد.
- بر اساس ماده 1092 هرگاه شوهر قبل از نزدیكی، همسرش را طلاق دهد زن مستحق نیمی از مهریه خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف را قبلاً پرداخته باشد حق دارد مازاد از نصف را بهطور عینی یا با محاسبه مبلغش مطالبه كند.
- براساس ماده 1101 هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ، عنن (ناتوانی جنسی مرد) باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهریه است.
هرگاه فسخ نكاح به دلیل تدلیس - توصیف غیر واقعی زوجه - مانند داشتن وجاهت، تمكن مالی، شغل عالی، داشتن تحصیلات بالا، تجرد و غیره باشد، زن در هیچ صورت حقی ندارد چون با تقلب حقی به دست نمیآید. در صورتی كه دیگران شوهر را فریفته باشند آنها باید خسارت بپردازند حتی زمانی كه نكاح فسخ نشود.
همچنین بعد از نزدیكی، زن حق دریافت مهر را بهطور كامل دارد.
- ممكن است اختیار تعیین مهر به شوهر و یا شخص ثالثی سپرده شود در این صورت شوهر و یا شخص ثالث میتواند مهریه را هر قدر كه میخواهد تعیین كند.
- هرگاه قبل از نزدیكی، بخشیدن مهریه (ابراء) یعنی بری كردن ذمه شوهر در برابر مالی باشد كه در روابط مالی زن و شوهر عاید زن شده باشد، شوهر حق دارد نیمی از مهر را كه در واقع به زن پرداخته است پس بگیرد. در صورتی كه عین مهر تلف شده باشد شوهر میتواند مانند یا قیمت آن را بگیرد.
- در مواردی كه مرد بخشی از مهریه را به همسرش پرداخت نموده باشد میتواند ضمن یك سند اقرار مراتب را از همسر خود به صورت سند رسمی دریافت نماید كه در آن سند زن اقرار میكند كه نیمی از مهریه را دریافت نموده و ذمه همسر خویش را از آن میزان مهریه بری نموده و اعلام میكند كه بقیه مهریه همچنان بر ذمه همسرش باقی است.
http://iran-newspaper.com/1391/11/25/Iran/5298/Page/16/Index.htm#