سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادگاه فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست رسيدگي كند

 دادگاه فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست رسيدگي كند
صادق جعفري شهني* / (قسمت آخر)
در ادامه مباحث گذشته در زمينه عدم رسيدگي دادگاه به جرائم غير از كيفر خواست بايد گفت كه اگر دادسرا در وصف جرم دچار اشتباه شود قبل يا در جلسه دادرسي مي‌تواند كتباً نسبت به اصلاح كيفرخواست اقدام كند و اصلاح در وصف جرم به تقاضاي دادستان موجب تضييع حقوق متهم نمي‌شود زيرا به هر حال متهم در مرحله دادسرا از موضوع اتهام دفاع كرده است و آنچه كه در مرحله دادرسي مورد رسيدگي و قضاوت قرار مي‌گيرد همان اتهام است. اما در صورتي‌كه دادستان از حيث وصف جرم مبادرت به اصلاح كيفرخواست نكرد دادگاه در صورتي‌‌كه اصلاح كيفرخواست موجب تشديد مجازات متهم  ‌شود، حق اصلاح آن را ندارد ولي در صورتي‌كه وصف جرم ارتكابي واجد مجازات خفيفي باشد در دادنامه صادره با انطباق عمل ارتكابي با مادة مورد نظر آن را اصلاح مي‌كند. اما سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين‌است كه اگر جرمي واجد جنبة عمومي بود و دادستان دركيفرخواست صادره اشاره‌اي به ماده مجازاتي نكرد آيا دادگاه مي‌تواند، متهم را از جنبة عمومي جرم مجازات كند؟ در پاسخ بايد گفت دادگاه قانوناً به آنچه كه مورد درخواست كيفري است رسيدگي مي‌كند. بنابراين اگر دادستان در جرم ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به شكستگي بيني، فقط جرم «ايراد ضرب و جرح عمدي» را ذكر كرد و ماده استنادي جنبة عمومي يعني ماده 614 قانون تعزيرات را ذكر نكرد، آيا دادگاه مي‌تواند متهم را بدون تقاضاي كيفر از سوي دادستان از جنبة عمومي جرم، مجازات كند؟ در پاسخ بايد گفت دادگاه، يك مرجع بي‌طرف است و در مقام دادرسي بين متهم از يك سو و شاكي و دادستان از سوي ديگر است و در موضوع معنون دادستان تقاضاي مجازات متهم را از جنبة عمومي نكرده است بنابراين قاضي دادگاه در مقام دادرسي بي‌طرفانه اين حق را ندارد كه متهم را از جنبة عمومي جرم مجازات كند مگر اينكه نمايندة دادستان قبل يا در جلسه رسيدگي كيفرخواست را اصلاح كند (تغيير در وصف است) (ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به شكستگي) بنابراين قرار مجرميت، كيفرخواست و آراء محاكم بدوي و تجديدنظر بايد هم سنخ و هم‌جهت باشند ودادستان‌ها بايد از دادياران اظهارنظر قوي در تنظيم كيفرخواست‌ها استفاده كنند تا به صورت دقيق و با حساسيت جدي در دفاع از حقوق اجتماع، نوع جرم يا جرائم و با ذكر مستندات و مواد مجازاتي را در كيفرخواست ذكركند و در صورتي‌كه نظر دادگاه با نظر آنها در تعيين عنوان مجرمانه مغاير بود با استفاده از حق تجديدنظرخواهي به آرای صادره از محاكم بدوي اعتراض كند زيرا چه بسا نظر دادياران اظهارنظردر تطبيق عمل ارتكابي با قانون درست باشد كه در اين صورت با تجديدنظرخواهي رأي قانوني قطعي صادر خواهد شد. نتيجه اينكه تصريحات متعدد قانوني، و اصول برائت و دادرسي و محاكمه عادلانه، اصل بي‌طرفي دادگاه و اصل تضمين حقوق دفاعي متهم و اصل لزوم رعايت مقررات آمرانه شكلي و عقل و منطق همگي دلالت دارد كه دادگاه نمي‌تواند به غير از جرائم مندرج در كيفرخواست (بجز جرائم موضوع تبصرة 3 ماده 3 قانون اصلاح) رسيدگي كند و ادعاي مخالفان كه دادگاه چنين قدرت و تواني دارد، بدون مستند و دليل است.
*قاضي دادگاه تجديد نظر استان
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=391&pageno=5