سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی دعوی اعسار

 بررسی دعوی اعسار

    بسم الله ارحمن الرحیم
    (و هو الحق مبین و به نستعین)
    ابتدا لازم است شخص معسر را طبق منابع حقوقی و فقهی به 4 دسته تقسیم نماییم و در هر مورد اجمالا توضیحی داده شود:
    1-مدیون موسر:بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود میباشد چناچه دین حال باشد یا موجل ولی وقت اداء رسیده است و داین حق خود را مطالبه میکند به طور مسلم واجب است دین خود را اداء کند و تاخیر در اداء بدون رضایت داین جایز نیست بلکه مدیونیکه قادر به پرداخت دین خود میباشد در صورت مطالبه داین چنانچه او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید گناه کرده است.تحریرالوسیله امام خمینی (ره)کتاب الدین مسئله 17 به این ورد اشاره لازم را نموده است کما اینکه در صورت امتناع مدیون از اموال وی بازداشت میشود
    2-معسر مطلق:یعنی کسی که بطور کلی قادر به پرداخت دین خود نبوده اگر چه اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته باشد (برای مستثنیات دین به ماده 524 قانون ایین دادرسی مدنی مراجعه فرمایید) چنین شخصی در این حالت هیچ تکلیفی بر اداء دین خود ندارد بلکه داین حق ندارد از مدیونیکه می داند معسر است مطالبه دین کند و او را در فشار قرار دهد که در این صورت مرتتکب عمل حرام و گناه شده است و واجب است بر داین که مدیون را در اداء دینش مهلت دهد تا زمانیکه قادر بر پرداخت گردد.در این رابطه قران میفرمید:و ان کان ذو عسره فنظر الی میسره..سوره بقره ایه 280 (اگر بدهکار تنگ دست است مهلت داده میشود تا زمان گشایش.امام (ره) در تحریرالوسیله در کتاب دین مسئله 16 میفرماید:همانگونه که واجب نیست بر انسان معسر اداء دین حرام است بر طلبکار در مشقت و فشار گذاشتن شخص معسر باینکه از او مطالبه و درخواست اداء دین کند بلکه واجب است بر دائن که مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانایی بر پرداخت ...
    3-معسر نسبی:یعنی بدهکاری که قادر به پرداخت بدهی خود بصورت یکجا نبوده ولی قادر است بصورت اقساط بدهی خود را بپردازد در این صورت بایستی دین خود را بصورت اقساط بپردازد.موضوع قابل دقت در این قسم این است که اگر چه معسر نسبی طبق توضیح داده شده در قسم اول و مبانی قانونی بایستی در حد توان و قدرت نسبت به پرداخت دین خود اقدام کرده و در این رابطه تسامح ننماید ولی در تعیین میزان قسط برای او بایستی بر اساس موازین و بصورت کارشناسی شده تعیین تکلیف گردد.
    تععین میزان قسط برای مدیون:طبق تصریح مواد 523و524 قانون ایین دادرسی مدنی و نیز مبانی فقهی موجود از ان جمله مسله 10 کتابالدین تحریرالوسیله مرحوم امام تعیین میزان قسط برای بدهکار بعد از انستکه مقدار درامد و اموال محکوم علیه و نیز هزینه مخارج وی طبق قانون در نظر گرفته میشود و پس از کسر میزان مخارج از اموال او از اضافه مال مبلغ قسط تعیین میشود و چنانچه پس از کسر مخارج مالی از محکوم علیه باقی نباشد تعیین میزان قسط غیر قانونی و غیر شرعی است و مورد از موارد حالت دوم یعنی معسر مطلق است که مطالبه از وی ممنوع و حرام است تا چه رسد الزام وی به پرداخت بدهکاری و در این راستا فرق نمکند مبلغ بدهکاری بالا باشد یا کم .
    4-مجهول الحال: مدیونیکه حالت عسر و یسر وی مشخص نیست ودلیل معتبری بر هیچکدام از دو حالت وجود ندار در اینصورت ایا اصل را بر یسر بگذاریم و از خواهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از او بخواهیم عسر خود را ثابت کند. از انجائیکه این موضوع بطور صریح درقانون ذکر نشده وبرداشت های مختلفی بطور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد که جا دارد موضوع را از منظر مبانی فقهی که اصل و ریشه قانون اسلامی میباشد بررسی نمائیم ضمن انکه بمواد قانونی مربوطه نیز اشاره داشته باشیم.                                                                
    از منظر فقهی اصل بر عسر است یا یسر
    اگر مدیون سلبقا در یسر و گشایش بوده و در حال حاضر مدعیست معسر گردیده و امکانات مالی وی از دست رفته است.اینجا طبق اصل استصحاب یقین سابق را که حالت یسر بوده در ظرف شک فعلی که وضعیت او را نمیدانیم نیز جاری کرده و حکم به یسر وی میکنیم مگر انکه دلیل معتبر بر عسر خود را ارایه نماید (لا تنقص الیقین باشک یقین ) در اینجا طبق اصل استصحاب اصل بر یسر است
    اما اگر حالت سابقه مدیون عسر بوده و الان هم مدعیست همچنان ان حالت باقیست ولی داین ادعا میکند مدیون حالتش تغییر کرده و دارای امکانات مالی گردیده بایستی داین ادعای خود را ثابت کند و تا این ادعای بعدی ثابت نشود به حکم اصل ستصحاب عسر مدیون ثابت است و اصل بر عسر است . صورت سوم این است که حالت سابقه مدیون را نمیدانیم یعنی عسر و یسر قبلی مدیون مشخص نیست اینجا طبق نظر امام خمینی ادعای عسر مدیون مقدم است (تحریرالوسیله کتاب القضا مسئله 6)
    بررسی موضوع از منظر قانون:
    در ذیل ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکوم علیه بر پرداخت مال چنانچه مالی از وی جهت استیفاء حق محکم له بدست نیاید بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد
    ملاحظه میشود حبس محکوم علیه ممتنع از پرداخت حق محکوم له مقید شده به عدم عسر یعنی در صورتی قانون اجازه حبس محکوم علیه را با تقاضای محکوم له داده که ثابت شود محکوم عله معسر نیست و الا حبس وی جایز نیست
    از طرف دیگر در ماده 3 قانون ذکر شده امده هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد
    اعسار با معرفی 4 شاهد و یا از طریق گزارشات ظابطین دادگستری اثبات میگردد.
    و همچنین دعوای غیر مالی بوده و قابل تجدید نظر و چنانچهشعبه بدوی قرار رد دعوی اعسار را صادر نمود و در پش آن دادگاه تجدید نظر رای شعبه بدوی را مورد تایید قرار داد این امر از امور مختومه نخواهد بود و با دلایل جدید قال رسیدگی در همان شعبه مورد رسیدگی قرار میگیرد.

 

نویسنده : ایمان آهنگران مقدم /  کار شناس حقوق

منبع:http://www.online-law.ir/content-174.php