سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

از اعسار بیشتر بدانیم ؛ اعسار و انواع آن

 از اعسار بیشتر بدانیم ؛ اعسار و انواع آن

به همین جهت قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله "قانون اعسار" در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است، به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند، اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.
برابر قانون، برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون اعسار نامیده می شود و معسر کسی است که برای پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است؛ اول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دوم اعسار در پرداخت دین یا محکوم به. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که ابتدا توضیح داده شد و می توان گفت که قانونگذار سعی کرده است تا بیشترین شرایط برای احقاق حق افراد بی بضاعت را فراهم کند. در اعسار از هزینه دادرسی در واقع قانونگذار به کمک فردی آمده است که خود را محق می داند ولی برای اثبات حق خود توان مالی کافی ندارد. بنابراین با تدوین قوانینی سعی کرده است شرایطی را مهیا کند که این فرد بتواند بدون این که متحمل هزینه ای شود دعوای خود را طرح کند و پس از دستیابی به حق خود و توانایی در پرداخت هزینه ها، آنها را بپردازد.
اما در قسم دوم اعسار که مربوط به اعسار از پرداخت دین یا محکوم به است، قانونگذار مواردی را ذکر کرده است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با استفاده از این کمک قانونگذار متحمل خسارات روحی دیگری نشود، البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشند و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته باشند و هیچ گونه سوء نیتی نداشته باشند.
اعسار در محکومیتهای مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی درحق دیگری محکوم شود، اما توانایی و تمکن پرداخت را نداشته باشد.
به دعوی اعسار خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.
مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و این افراد باید ازوضع زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و نداشتن تمکن مالی مدعی اعسار شهادت بدهند.

نحوه رسیدگی و مزایای دعوای اعسار
دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود که یا همراه دعوای اصلی می باشد یا به طور مستقل مطرح می شود. در هر دو صورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوی همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت بدهند.
ذکر این نکته لازم است که معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوی باید جداگانه اخذ شود مگر آن که چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده می باشد. مثلاً چنانچه شخصی همزمان دعاوی تخلیه، خلع ید و مطالبه طلب علیه دیگری مطرح کند چنانچه در دعوی تخلیه حکم اعسار داشته باشد می تواند از این حکم در دعاوی خلع ید و مطالبه طلب نیز علیه طرف خود استفاده نماید و نیازی به طرح دعوی اعسار در دو دعوای اخیر نمی باشد.
حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آن که مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد.
اما مزایای ثبوت اعسار عبارتند از: الف- معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ب- استفاده از وکیل مجانی اما همان گونه که قبلاً نیز گفته شد، اگر مدعی اعسار در دعوا پیروز شود وحکم به نفع او صادر شود باید هزینه های مربوطه را پرداخت کند.

چند نکته
- چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت نماید، ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار موروث خود استفاده نمایند، زیرا وضعیت اعسار قائم به شخص است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند. بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی، هزینه دادرسی را در هر مرحله ای از رسیدگی بپردازند مگر آن که ورثه، خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مسأله را در دادگاه ثابت نمایند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد.
- چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا می تواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند. نپذیرفتن اعسار از تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق تری دارد و به طور کلی در مورد تاجر باید سختگیری بیشتری نمود، زیرا بدیهی است که ورشکستگی وی، در مسایل اقتصادی کشور تأثیرگذار است. چه بسا ورشکستگی یک تاجر موجب ورشکستگی تاجر دیگر و بحران در بازار شود. بنابراین تحقیق و بررسی دقیق تر ضروری به نظر می رسد، البته با این توضیح که در این مورد باید بین تاجر و کسبه جزء فرق قایل شد، چرا که این مقررات شامل کسبه جزء نمی شود.
- نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست یا دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته حکم به قبول اعسار می دهد یا این که دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته و حکم به رد اعسار می دهد. در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.
- چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه زیر نیز محکوم می کند:
1- مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
2- حق الوکاله وکیل
توضیح این که این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.
- مواردی از سوی قانونگذار مشخص شده است که در صورت اثبات تخلف مدعی اعسار به حبس محکوم خواهد شد.
اولاً: چنانچه پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.
ثانیاً: پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده اند شهود نیز به حبس محکوم می شوند.
ثالثاً: پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد نماید.
رابعاً: شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید، در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.
- ممکن است حین رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود که مدعی اعسار توانایی پرداخت یک جای دین خود را ندارد، اما قادر است به تدریج آن را پرداخت نماید که در این صورت دادگاه با توجه به وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار، پرداخت دین را برای او تقسیط می کند، چنانچه حکم به تقسیط صادر شود و محکوم علیه در زمان تعیین شده قسط را پرداخت نکند به تقاضای ذی نفع تا زمان قسط عقب مانده زندانی می شود.

منبع:http://www.hoghough85.blogfa.com/post-263.aspx