سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شیوه اجرای قرار تحقیقی

 کارگاه حقوق
شیوه اجرای قرار تحقیقی
برای اینکه پرونده برای صدور رای نهایی آماده شود، برخی اقدامات لازم است. کارهایی مثل تحقیق محلی، معاینه محلی و... همه این اقدامات زیر یک عنوان کلی به نام «قرارهای اعدادی» قرار می‌گیرند. این قرارها برای این صادر می‌شود که پرونده را برای صدور رای قاطع آماده ‌کند. قرار تحقیقی یکی از این قرارهاست.
   مفاهیم نزدیک به هم
قرار تحقیق محلی و قرار معاینه محلی دو قرار نزدیک به هم هستند اما نباید آنها را به جای هم استفاده کنیم. این دو قرار با هم تقاضا و صادر می‌شوند به همین دلیل تصور شده است که این دو قرار به عنوان یک قرار هستند. وقتی که از شهود و مطلعان در محل گواهی بگیرند قرار تحقیق محلی اجرا شده است. اما منظور از قرار معاینه محلی این است که مدیر دفتر دادگاه یا دادرس به محل مورد نزاع بروند و دقیقا مشاهده خود را در صورت مجلس منعکس کنند. بنابراین این دو قرار را نباید با هم
 اشتباه گرفت.
  اجرای قرار
قرار تحقیق محلی و معاینه محلی ممکن است به وسیله یکی از دادرسان یا دادستان انجام شود. برای اجرای این قرار درست مانند جلسه رسیدگی در دادگاه به طرفین ابلاغ می‌شود تا در محل حاضر باشند. بنابراین وقت و معاینه محل تحقیقات باید از قبل در اختیار دو طرف دعوا قرار بگیرد.
البته ممکن است محلی که باید تحقیق یا معاینه شود در حوزه دادگاه نباشد در این صورت دادگاه انجام این کار را به دادگاه محل واگذار می‌کند. بنابراین دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل مورد نظر درخواست بکند مگر این که مبنای رای دادگاه معاینه یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد یا این که تحقیقات و گزارش‌ها مورد وثوق دادگاه باشد. حضور نداشتن یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نمی‌شود.
  وسایل اجرای قرار
اجرای قرار ممکن است نیازمند وسایل و شرایطی باشد. در این صورت به استناد ماده 256 قانون آیین‌دادرسی مدنی متقاضی باید این شرایط و لوازم را فراهم کند. اگر متقاضی این تکلیف خود را انجام ندهد و دعوا در مرحله بدوی باشد دادخواست وی باطل می‌شود. اما ممکن است دعوا در مرحله تجدید‌نظر باشد در این صورت فراهم نکردن وسایل اجرای قرار موجب توقف تجدیدنظرخواهی خواهد شد و به‌دنبال آن تحقیق محلی از اعداد دلایل خارج می‌شود.
   محتوای قرار تحقیق محلی
با وجود اینکه مواد 296 و 297 قانون جدید آیین دادرسی مدنی شکل و محتوای آرای قاطع دعوا را پیش‌بینی کرده است محتوای مشخص و فرم مخصوصی برای اجرای قرار تحقیق محلی وجود ندارد. بنابراین کسی که قرار را اجرا می‌کند موضوع را روی برگ‌های صورت‌جلسه معمولی می‌نویسد و به امضا می‌رسد. در قرارهای تحقیقی (قرارهای اعدادی) موضوع قرار، زمان قرار، محل و شیوه اجرای قرار و شخصی که باید آن را اجرا کند و طرفی که باید هزینه آن را بپردازد و... بر حسب مورد تصریح می‌شود. دادرس لازم نیست این قرارها را مانند قرارهای قاطع دعوا پاک‌نویس کند. به بیان دیگر به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شود به‌خاطر این که این نوع از قرار به اصحاب دعوا ابلاغ نمی‌شود و با صدور آنها پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و به همان شکلی که صادر شده در پرونده نگهداری می‌شود در نتیجه اصحاب دعوا زمانی از قرار تحقیقی و معاینه محلی آگاه می‌شوند که دفتر دادگاه تاریخ اجرای آن را به اصحاب دعوا ابلاغ کند.
   آثار قرارهای تحقیقی( قرارهای اعدادی)
قرارهای تحقیقی در جریان رسیدگی و برای آماده شدن پرونده برای صدور رای تنظیم می‌شوند. بنابراین تفاوت زیادی میان قرار تحقیقی و رای دادگاه وجود دارد. با این وجود در برخی موضوعات بین آن دو اشتراکاتی وجود دارد. قرارهای تحقیقی بار اثباتی دارند و سند رسمی‌شمرده می‌شوند. بنابر‌این پس از صدور و اجرای آنها دادرس از رسیدگی به پرونده فارغ نمی‌شود و همچنان مشغول می‌ماند این قرارها به تنهایی قابل شکایت نیستند. علاوه بر این اطلاعات حاصل از قرارهای تحقیق محلی از امارات قضایی محسوب می‌شود و ممکن است موجب عدم اطمینان یا اطمینان قاضی شود یا موثر در آن باشد.
   صرف نظر کردن از اجرای قرار
ممکن است قاضی بعد از صدور قرار از اجرای آن صرف‌نظر کند. در چنین مواردی ممکن است تجدیدنظر دادگاه در تصمیم خود موجب اعتراض یکی از اصحاب دعوا شود. آیا قاضی اجازه چنین کاری دارد؟ پیش از اینکه دادگاه قرار تحقیق محلی یا معاینه محلی را انجام دهد اگر دادگاه به جهتی از جهات بی‌نیاز از تحقیقات محلی یا معاینه محلی شود دادگاه می‌تواند از تحقیقات محلی یا معاینه عدول کند. عدول از قرار گویای این است که دادگاه در زمان صدور قرار به موضوع و قانون احاطه یا عنایت لازم  نداشته یا در عدول از قرار از آنها غافل بوده است که در هر صورت تخلف شمرده می‌شود. در هر صورت عدول از قرار به تنهایی موجب فسخ یا نقض رای نمی‌شود.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=172&pageno=5