سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وظايف و تکاليف مديران دفاتر دادگاه‌ها

 

وظايف و تکاليف مديران دفاتر دادگاه‌ها

مدیر دفتر نسبت به ساير کارمندان اداري مستقر در دفاتر دادگاه‌هاي عمومي وظايف سنگین تری دارد. وظيفه مدير دفتر دادگاه با وصول دادخواست در محاکم حقوقي و با وصول کيفرخواست در محاکم جزايي شروع می‌شود. از جمله مواردي که مدیر دفتر در خصوص آن انجام وظيفه می‌کند و در مواد مختلف آيين دادرسي مدني به آن پرداخته شده است، چگونگي اقدام وی در قبال دادخواست‌هاي تقديمي به دادگاه است. 

 

وظایف مدیر دفتر دادگاه 

ماده 48 قانون آيين دادرسي در امور مدني مقرر کرده است: «شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي که دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي‌شود.» مطابق ماده 49 این قانون نیز مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست نسبت به ثبت فوري دادخواست و دادن رسيد با قيد تسليم به روز / ماه/ سال اقدام مي‌کند. تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود. ذکر تاريخ اهميت زیادی دارد؛ با توجه به ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی،‌ دادخواست شرايط و ضوابط خاصی دارد که مدیر دفتر با رعايت آن و برای صدور دستور، پرونده را در اختيار دادرس دادگاه قرار مي‌دهد. در این میان مهم‌ترین وظايف مدیر دفتر دادگاه شامل موارد 

زیر است. اول، تعيين وقت رسيدگي، ساعت، روز، ماه و سال به طوري که فاصله ابلاغ و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. 

صدور ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمايم به خوانده وظیفه دیگر مدیر دفتر است. همچنین ابلاغ موارد نقص اعلامي از ناحيه دادگاه به خواهان و درخواست رفع آنها ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ باید از سوی مدیر دفتر انجام شود. بايگاني کردن يک نسخه از دادخواست و ضمايم آن در پرونده و ارسال نسخه ديگر با ضمايم و اخطاريه دعوت به جلسه رسيدگي خوانده برای ابلاغ به وي از طريق دايره اجرائيات توسط مأموران ابلاغ نیز کاری است که مدیر دفتر باید انجام دهد و در نهایت ابلاغ اوراق قضايي از طريق نشر آگهي در روزنامه کثيرالانتشار در خصوص خوانده مجهول‌المکان باید توسط وی انجام شود.

 

دادخواست ناقص

در صورتی که دادخواست ناقص باشد، مدیر دفتر آن را می‌پذیرد اما طبق دستور مقرر در مواد 53، 54، 55، 56 آیین دادرسی مدنی باید عمل کند. يکي از تکاليف مهم مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست است؛ مطابق مواد آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر دادگاه در صورت اقدام نکردن خواهان به تکميل پرونده يا پرداخت نکردن هزينه انتشار آگهي، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست خواهد کرد. مواردي که موجب صدور رد دادخواست توسط مدیر دفتر و در غياب وی، جانشين رئیس دفتر خواهد شد شامل موارد زیر می‌شود. 

1- در صورتي که به دادخواست و پيوست‌هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد. 2-عدم قيد نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده. 3-عدم تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنکه تعيين بها ممکن نبوده، يا خواسته مالي نباشد. 4- عدم قيد تعهدات و جهاتي که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوري که مقصود واضح و روشن باشد. 5- عدم قيد آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد. 6- عدم ذکر ادله و وسايلي که خواهان براي اثبات ادعاي خود از اسناد و نوشته‌ها و ... دارد. اگر دليل، گواه باشد خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامتگاه آن‌را به طور صحيح معين کند. 7- عدم تأمین هزينه انتشار آگهي ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر يا از تاريخ ابلاغ رد اعسار 8- هر گاه در دادخواست، خواهان و محل اقامت او معلوم نباشد.

چنانچه يکي از این نقص‌ها توسط خواهان تکميل نشود مدیر دفتر دادگاه و در غياب مدير، جانشين وي مبادرت به صدور قرار رد دادخواست کرده و به خواهان ابلاغ می‌شود و خواهان در صورت اعتراض ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را تسليم و نسبت به اعتراض خواهان در همان شعبه دادگاه رسيدگي می‌شود که در این مورد رأي دادگاه قطعي است.

منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm