سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تجدید نظرخواهی خارج از مهلت قانونی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست

 

تجدید نظرخواهی خارج از مهلت قانونی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست

منتخب آرای دیوان عالی کشور - آیین دادرسی کیفری   

تاریخ رسیدگی: 89/4/13            

شماره دادنامه: 270/89

مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

استوار دوم «ر. ن» به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در حین رانندگی در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی به شاکی پرونده «الف. الف» تحت پیگرد دادسرای نظامی  ... قرار گرفته با این توضیح که در 9/12/85 متهم فوق الذکر رانندگی کامیون بنز 911 شماره 19354 نزاجا را بعهده داشته و جهت تخلیه اقلام سر رشته داری با دنده عقب به سمت درب آسایشگاه در حرکت بوده با وظیفه «الف. الف» که روی سکو سیمانی آسایشگاه خوابیده بود برخورد و وی را به شدت مصدوم نموده که به علت شدت جراحات وارده وی از خدمت وظیفه معاف دائم می گردد کارشناس راهنمایی رانندگی پس از بازدید از صحنه تصادف علت حادثه را بی احتیاطی از جانب راننده کامیون بنز 911  در عدم توجه به عقب حین حرکت با دنده عقب تشخیص داده که مورد اعتراض متهم قرار گرفته و هیأت سه نفره تصادفات تعیین و پس از بازسازی صحنه نظریه اولیه مبنی بر مقصر بودن وی تأیید شده و پزشکی قانونی بموجب نظریات مندرج در صفحات 25، 116، 117 و 118 میزان جراحات و آسیب وارده و مجموع صدمات را مشروحاً اعلام نموده است شعبه اول دادگاه نظامی یک استان عهده دار در امر رسیدگی به پرونده شده و به استناد مواد (367)، (472)، (474)، (480)، (481)، (714) و (715) قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده (22) قانون مجازات اسلامی نامبرده را از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه: 1- 30% دیه کامل بواسطه افتادگی پلک‌ها حاصله از فلج عصب زوج سوم دو طرف چشم ها و نقص بینایی دایم   2- 52% دیه کامل بواسطه فلج نسبی چهار اندام فوقانی و تحتانی (که دو پنجم فلج نسبی حادث گردیده است و ارش آنها 52% دیه کامل تقویم گردیده)  3- 4% دیه کامل بعلت کاهش هوشیاری  4- 4% دیه کامل ناشی از خونریزی زیر پرده عنکبوتیه مغزی و 4% دیه کامل بعلت خونریزی داخل بطنی و 2% دیه کامل بعلت کوفتگی نسج مغزی 5- 9% دیه کامل بعلت نقص عضو ناشی از اختلال ادراری 6- 53% دیه کامل جهت نصب شانت مغزی  7- چهار درصد دیه کامل برای نقص عضو ناشی از اختلال در گفتار   8- دو شتر برای پارگی پوست سر ناحیه آهیانه (دامیه) 9- یک دوم شتر برای سائیدگی (حارصه) پشت دست چپ 10- یک دوم شتر برای ساییدگی (حارصه ساعد راست)  11- یک درصد دیه کامل بابت ارش ناشی از تورم آهیانه ای سمت چپ سر 12- سه درصد دیه کامل ارش ناشی از لوله گذاری داخل نای در قدام گردن 13- پنج درصد دیه کامل جهت تعبیه لوله تغذیه ای در قدام شکم 14- ده شتر جهت شکستگی قاعده جمجه در ناحیه پتروس راست (هاشمه) محکوم که به استناد مواد (297)، (302) و (305) قانون مجازات اسلامی دیه موارد اعلام شده از نوع شتر تعیین و مسئول پرداخت آن متهم که از زمان وقوع حادثه باید ظرف مدت دو سال پرداخت گردد از حیث جنبه عمومی جرم نیز متهم به یکسال محرومیت از ترفیع بدل از حبس محکوم گردیده است رأی صادره در تاریخ 16/12/88 به محکوم علیه ابلاغ شده که بموجب لایحه مندرج در ص 150 پرونده و فیش پرداخت هزینه دادرسی 14/1/89 با توجه به این استدلال که حادثه در محیط پادگان رخ داده درخواست نموده ارتش جهت پرداخت دیات طرف دعوی قرار گیرد و خواهان با بنده جهت درمان فرزندش همکار ننموده و به دلایل نامعلوم از انجام مراحل درمان (حضور در بیمارستان ارتش 9/12/88) امتناع ورزیده و فقط طلب پول دارد تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده که پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای صفرپور دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی را دارم در خصوص دادنامه شماره 88/790-9/12/88 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: 

رأی شعبه

نظر به اینکه تقاضای تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه محکوم علیه بعد از فرجه قانونی یعنی 14/1/89 تقدیم گردیده، بلحاظ خارج از مهلت بودن آن موضوع پرونده غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص و رأی به رد آن صادر می شود.

به نقل از:
http://imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2444:1390-03-22-12-11-33&catid=211:1388-11-06-07-39-32&Itemid=252