Month: اسفند ۱۳۹۴

اسفند ۲, ۱۳۹۴ mo_hassani ۰ Comments

مرجع تصویب: قوه قضائیه  شماره ویژه نامه: ۸۴۶ شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۶۵   نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه …