Month: آبان ۱۳۹۳

آبان ۲, ۱۳۹۳ mo_hassani ۰ Comments

مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۲۰     دوشنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۶۹ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳…

آبان ۲, ۱۳۹۳ mo_hassani ۰ Comments

مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۲۰     دوشنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۶۹ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳…