Month: مرداد ۱۳۹۳

مرداد ۹, ۱۳۹۳ mo_hassani ۰ Comments

  مرجع تصویب: قوه قضائیه  شماره ویژه نامه: ۷۰۱ دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷  …