بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی

فروردین ۲۶, ۱۳۹۹ mo_hassani ۰ Comments

 
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۱۲۷۲
سه‌شنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۶۲
 
بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی
شماره۹۰۰۰/۲۷۲۸/۱۰۰                                                                 ۱۳۹۹/۱/۱۶
 
جناب آقای اکبرپور
 
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
 
با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
 
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
 
 
 
شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰                                                               ۱۳۹۹/۱/۱۱
 
بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی
مراجع قضایی سراسر کشور
 
به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰، ۲۱۱، ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده، نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمائید:
 
۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان‌پذیر باشد.
 
۲ـ قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان، اقدام نمایند.
 
۳ـ در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.
 
۴ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتضی را معمول نماید.
 
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها می‌باشد.
 
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
 
  http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=21938