بخشنامه در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

فروردین ۲۶, ۱۳۹۹ mo_hassani ۰ Comments

 
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۱۲۷۳
دوشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۶۶
 
بخشنامه در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق
شماره ۹۰۰۰/۶۰۳۰/۱۰۰                                                                ۱۳۹۹/۱/۲۳
 
جناب آقای اکبرپور
 
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
 
تصویر نامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به همراه جداول تعرفه‌های مذکور جهت انتشار در روزنامه رسمی طبق مقررات ایفاد می‌گردد.
 
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
 
 
 
شماره ۹۹/۴۳۵۲                                                                          ۱۳۹۹/۱/۱۸
 
جناب آقای دکتر محدث
 
مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضاییه
 
با عنایت به موافقت حضرت آیت‌اله رئیسی ریاست معظم قوه قضاییه با تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۹۹۲۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ و اصلاحیه آن به شماره ۹۰۰۰/۲۲۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۴ و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۹۹۲۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳، به پیوست جداول تعرفه‌های مذکور جهت اقدام لازم و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمی طبق مقررات ارسال می‌گردد.
 
ذبیح اله خداییان
 
 
 
بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی
 
       در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواهد بود.
 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.
 
الف ـ اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)
 
 یک: اسناد رهنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی
 
 دو: اسناد  اموال منقول (بهای وسیله نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)
 
 سه: اسناد معاملات غیر منقول و پیش‌فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی
 
 ب ـ اسناد غیر مالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)
 
ج ـ سایر خدمات ثبتی
 
تبصره۱ـ پرداخت حق‌التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و هزینه پست، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.
 
تبصره۲ـ در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر مبلغ ۰۰۰/ ۱۰۰ریال به حق‌التحریر سند اضافه می‌شود.
 
تبصره۳ـ چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حق‌التحریر سند افزوده می‌شود. مگر در صورتی که اضافه شدن برگ‌های سند در نتیجه افزایش متعهدین، منطبق با تبصره ۲ باشد.
 
تبصره۴ـ حق‌التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه، مطابق حق‌التحریر سند انتقال مالکیت آن می‌باشد.
 
تبصره۵ ـ اسناد اشخاص بی‌بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق‌التحریر، تنظیم و ثبت می‌گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و به تصویب رئیس سازمان ثبت خواهد بود.
 
تبصره۶ ـ هزینه صدور اجرائیه، مقطوع بوده و دریافت هر گونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.
 
تبصره۷ـ  جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.
 
تبصره۸ ـ دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌نمایند.
 
 بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
 
  با استفاده از ملاک ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق‌التحریر به شرح  جدول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر رسمی ازدواج و طلاق قابل اجراء خواهد بود.
 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.
 
 تبصره۱‏ـ مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلامیه و دفترچه اسناد  به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می‌شود.
 
تبصره۲‏ـ سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.
 
تبصره۳‏ـ هزینه تعیین شده بابت رونوشت هر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر ممنوع می‌باشد.
 
تبصره۴ـ هزینه صدور اجرائیه مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.
 
تبصره۵ ـ جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه ۲۰ درصد خواهد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.
 
تبصره۶ ‏ـ سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق‌التحریر تعیین شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز نمایند.
 
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=21945