سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

 

سه عامل مدیریت برنامه ریزی، اجرای برنامه هایمدیریت شهری، نظارت و ارتقای برنامه های مدیریت شهری مهمترین اصول الگوی مدیریتشهرهای کشورهای اروپایی است. توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارستشهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود که از نظر کارشناسان آسیاییمدیریت شهری، این اقدامات شامل جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساویو عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی است که در سایه استفاده بهینهو توزیع عادلانه منابع امکان پذیر خواهد بود.

 

مدیریت شهری طی سه مرحله از آغاز سال ۱۹۸۶ میلادی تاکنون دستخوشیک سری تغییرات بنیانی شده به طوری که در مرحله اول برنامه مدیریت شهری در سال های(۱۹۸۶-۱۹۹۱شکل گرفته است. این برنامه ها برروی تحقیقات کاربردی برروی چهار موضوعمدیریت اراضی، امور مالی و مدیریت شهری، زیرساخت ها و محیط زیست شهری با هدف توسعهراهبردهای عملی و ابزارهای کاربردی مدیریت شهری در سطح جهانی متمرکز شده بود.

 

اهداف این مرحله در خصوص چگونگی استفاده از این راهبردها وابزارها در جهت ارتقای کارآیی و سطح تولیدات، ابتدا به صورت منطقه ای و سپس بسط آنبه تمام کشورهای جهان بوده است. در مرحله دوم مکانیزم اساسی به سطح کارآیی وتولیدات از قبیل تشکیل هیات کارشناسان منطقه و تاسیس کارگاه ها و همایش های مشاورهای در سطح کشوری می پرداخته که به منظور معرفی این خط مشی ها و ابزارهای کاربرد بهکل کشور، معطوف می شده به صورتی که ساختار این برنامه ها تمرکززدایی و واگذاریمسوولیت انجام این فعالیت ها به ادارات منطقه بوده است.

 

درمرحله بعدی مدیریت شهری به منظور ایجاد و تحکیم کارآیی دولت،بانک ها و مراکز تامین اعتبار در جهت مرتفع ساختن معضلات شهری اختصاص یافته است ودر مرحله آخر (۲۰۰۱-۲۰۰۴)، در ادامه مرحله سوم بیش از پیش بر فعالیت ها و اقداماتدولتی که شرایط زندگی قشر مستمند و کم درآمد جامعه شهری را متاثر می ساخت، متمرکزشده بود.

 

هم اکنون این برنامه ها به زمینه هایی خاص مانند کاهش سطح فقردر شهرها، مدیریت محیط زیست شهری، جذب مشارکت های دولتی و حل معضل ایدز و اعتیاد درجامعه شهری می پردازد به طوری که هم اکنون این برنامه ها در ۲۱ شهر در آسیا در حالاجرا شدن است.

 

● اصول مدیریت شهری

 

در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی برنامه ریزی، اجرایبرنامه های مدیریت شهری، نظارت و ارتقای برنامه های مدیریت شهری ذکر می شود و ویژگیهای خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری نیاز است که این ویژگی ها شامل داشتن اطلاعاتلازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها را شامل می شود.

 

همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردممی توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از این مشارکت ها میتوانند به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصادی دست یابند به طوری که این عملکرد هامی توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیرقرار دهند. در اروپا تاکید بر این است که سیستم های شهر به طور کامل مورد ارزیابیقرار گیرد.

 

نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد میبایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست نشانگر آن است،سازگار باشد. شهرهایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوهمدیریت شهری متفاوت نسبت به شهرهای عقب مانده و دچار نقصان هستند.

 

به عنوان مثال بسیاری از شهرها نتوانسته اند به توازن عرضه وتقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند. در این موارد شهرهای اروپایی وضعیت بازارهایشهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری وعرضه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد.

 

از موارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مدنظر قرار می گیرد میتوان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای،سازمان دهیکارآیی و حجم تولیدات در کلان شهر ها اشاره کرد

منبع:

http://umic.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=841&Itemid=200