حقوق خاص اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران «با تأکید بر قانون اساسی»

آذر ۵, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 حقوق خاص اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران «با تأکید بر قانون اساسی»

حجت الله ابراهیمیان

چکیده: در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند.
این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است؛ بدین معنا که اقلیت های دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی ـ دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که خوشبختانه در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ به این مهم پرداخته شده است.

 20121231092957-9568-58.pdf (نوع: PDF  حجم: 715KB)

 

منابع:

به نقل از:http://www.ensani.ir/fa/content/304587/default.aspx