سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

یک قاضی دیوان عالی کشور بررسی کرد؛ مقررات درخواست تأمین دلیل
 
 
یک قاضی دیوان عالی کشور گفت: بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و می تواند کتبی یا شفاهی باشد.
هرگاه شخص ذی نفع احتمال دهد در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، استفاده از دلیل و مدرک دعوا در آینده، ناممکن یا سخت خواهد شد، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود فرد یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد. در اینجا منظور از تامین، بازدید، صورت برداری، تحقیق یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل است.
دکتر رضا صفرپور، قاضی دیوان عالی کشور، استادیار دانشگاه و سرپرست مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران در گفت وگو با مهداد در تعریف تأمین دلیل اظهار کرد: تأمین دلیل در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد آمده است که بر اساس ماده ۱۴۹، در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه تامین آنها را درخواست کنند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.
وی در خصوص مصادیق استفاده از تأمین دلیل نیز گفت: به عنوان مثال بر اثر نشتی لوله آب، فاضلاب یا کفشور در طبقات فوقانی ساختمان خرابی به وجود آمده و فرد مقابل حاضر به پرداخت خسارت نباشد. در چنین مواقعی که اشخاص ذی نفع می خواهند خسارات وارده را برآورد کنند تا بعدها از طریق طرح دعوا، خسارت را وصول کنند و در موقع محاکمه، خسارت‏ معلوم باشد، کارشناس مربوطه ضمن بازدید، میزان خسارت وارده را معین می کند.
   زمان ارایه دادخواست تأمین دلیل
این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص زمان ارایه دادخواست تأمین دلیل و نکات ضروری و مورد توجه در آن بیان کرد: بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و می تواند کتبی یا شفاهی باشد که معمولا به صورت کتبی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین برابر ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست شفاهی تأمین دلیل باید در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده برسد و تنها در صورتی که تأمین دلیل از طرف ذی نفع درخواست شود، قابل ارایه است. صفرپور اضافه کرد: در درخواست تامین دلیل مشخصات درخواست کننده، مشخصات طرف مقابل، موضوع تامین دلیل و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است، باید حتما قید شود.
   مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
وی در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل عنوان کرد: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۹۴ شوراهای حل اختلاف،رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن شورا به موجب ماده ۲۲ قانون شوراها معمولا واقع شده باشد.
سرپرست مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران همچنین در ادامه اظهار کرد: در مرحله صدور قرار تأمین دلیل، طرف مقابل درخواست کننده نباید احضار شود. در قرار تأمین دلیل باید دلایل و امارات موضوع تأمین، مورد تصریح واقع شود تا حدود اختیارات و وظایف مأمور مجری قرار مشخص باشد. مرجع رسیدگی کننده به درخواست تأمین دلیل نباید به ماهیت قضیه وارد شود.
وی با بیان اینکه قرار تأمین دلیل باید به وسیله قاضی یا مدیر دفتر اجرا شود، تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که موضوع تأمین دلیل فوریت نداشته باشد، باید با احضار خوانده و در صورت فوریت داشتن، بدون احضار وی تأمین دلیل شود. منظور از احضار طرف، دعوت به حضور است و باید با برگ اخطاریه انجام شود. حضور طرف مقابل نیز برای این است که ناظر جریان بوده و از حقوق و منافع خود دفاع کند و بر اساس ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی عدم حضور طرف مقابل، منافی تأمین دلیل نخواهد بود.
به گفته صفرپور، منظور از طرف مقابل، شخصی است که از طرف او دلایل تأمین می شود و احتمالاً در آینده علیه وی اقامه دعوا می شود؛ نه کسی که دلایل در اختیار اوست. وی هدف از تأمین دلیل را حفظ دلایل دانست و گفت: صرف تأمین دلیل از ادله مورد نظر، دلیل حقانیت استفاده کننده از این دلایل در دعوای مربوط نیست و میزان ارزش آن با تشخیص قاضی تعیین می شود.
  موارد رد درخواست
این استادیار دانشگاه در خصوص موارد رد درخواست تأمین دلیل بیان کرد: در صورتی که مرجعی که به آن مراجعه شده است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست تأمین دلیل را نداشته باشد یا درخواست فاقد شرایط باشد، قرار رد درخواست صادر می شود همچنین در صورتی که درخواست تأمین دلیل فاقد شرایط شکلی لازم باشد، مثلاً هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد، قرار رد آن صادر خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر چنانچه درخواست تأمین دلیل، شرایط مذکور در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را دارا نباشد، قرار رد صادر خواهد شد و در صورتی که خواهان، درخواست تأمین دلیل را مسترد کند، قاضی قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
صفرپور با بیان اینکه تأمین دلیل، حفظ دلیل موجود است نه جمع آوری یا تحصیل دلیل؛ و اگر تحصیل دلیل باشد، درخواست تأمین دلیل رد خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این رابطه باید اذعان کرد که رد درخواست از سوی قاضی شورا که همان قاضی دادگستری است، می تواند صورت گیرد و چنانچه فرد ذی نفع اعتراضی داشت، می تواند در مجتمع های قضایی و حقوقی آن را طرح کند.
 
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17890